Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 254

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Dosti a k přírodě, vzpomene si najednou s tou~ebnou nadějí na lidovou poesii a dychtí znovu si osvojiti bohatství hrdinské epiky prostonárodní, zpěvnou jarost lidové písně, vypravěčské kouzlo pohádek a báchorek. Právě ti umělci slovesní, kteří tou~í zmocniti se samých kořenů tvoření básnického a dobrati se základních zákonů řídících poesii, slýchávají často - a zpravidla, octne-li se jejich přemítání i tvárné úsilí na křižovatce - ve svém nitru povzbuzující a nutkající hlas dobrého daimonia »ad fonte s - nazpět ku pramenům«! Jak by chtěli, jak hy mohli neuposlechnouti? Ani oni, právě jako vděčný ~íznící u horského pramene, netá~í se, odkud temení ony blahodárné proudy prostonárodní poesie: zda jsou opravdu zcela původní či prošly mezinárodní půdou vzájemných tradic; zda jsou společným statkem velkých skupin kmenových, či jsou řadou vztahů poutány k určitému prostředí místnímu a časovému; zda jsou: pouhými zbytky dávných básnických celků či samostatnými výtvory svéprávného ~ivota. Odpovídati na ty a podobné otázky, týhjící se prostonárodního básnictví, učinil si a vždy vydatněji si činí úkolem vědecký národopis, jenž v poslední době úplně přetvořil názory o lidové tradici; avšak způsob, jak řeší takové složité problémy, nemění v podstatě poměru literárního umění k prostonárodnímu básnictví ... žíznivému poutníkovi zůstane lesní studánka studánkou, ať tryská její zdroj přímo z čistého srdce země, či ať dlouho protéká v skrytu podzemskými složitými vrstvami.

Řada nových publikací pohádkových obohacuje poklad naší báchorkové literatury, neb učí nás dívati se správněji a živěji na pohádkáře lidové i umělé, na naše i cizí látky a formy, na starší sbírky a sběratele.

První mí'sto v řadě náleží dojista »Povídkám kladským«, jež sebráním Josefa Kubína s vědeckým doprovodem profesora Jiřího Polívky od let vycházely v příloze »Národopisného věstníku«. 254 Nelze čísti tuto sMrku bez pohnutí: Kladsko, které dávno před

[na začátek stránky]