Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 246

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

stupu do vyšších horských pásem, kde váibí jej nové květiny a nové útvary skal; uzavřev pak s chladností historikovou skoro hermeticky básnickou svou minulost do přesně vymezeného souboru, odhazuje ji nelítostně jako vzduchoplavec pytle s pískem. V obou případech ovládá básníka při pořádání takového prozatímního souboru nervosnÍ a neklidný chvat předčasného účtování; často odbývá pak tvůrce, spěchající k novým cílům, téměř otčimsky to, co bylo mu kdysi vnitřní potřebou, a dnes mu není než lhostejným dokumentem; mnohdy vymycuje ze svého díla, čemu již plně nerozumí; někdy přerývá v zrakovém klamu okamžiku dílo svoje tam, kde právě možno navázati vlákna dalšího organického rozvoje.

Takové soubory, k nimž nejhojněji se cítí puzeni překotně se vyvíjející geniové rychlé, skleníkové schopnosti zrání, strhují uměleckého psychologa neodolatelnou silou v divoký vír svých záhad, svých nápovědí, svých křečí; ale matou a klamou, svádějí a lstivě přemlouvají čtenáře nezasvěceného. Jsou vždy jen prvním, nehotovým pokusem o konečné vydání souborné, smělým a prudkým náběhem k rozhodné formulaci životního díla; za nimi skrývá se bolestný a hluboký symbol vznešené lidské snahy, vykoupiti se rychle náhlým, okamžitým faktem, kdežto plné a spásonosné vy,koupení jest vždy dílem celého života.

Poznali jsme několik typů souborů bá'snických, jež vyvěrajíce z nejvnitřnější potřeby básníkovy duše, vzněcují v mocném stupni pozornost psychologovu; jiné však druhy literárních vydání souborných děkují za svůj vznik spíše zevní potřebě knižního trhu, obchodní nabídky a poptávky. Autor, jenž dovedl kolem sebe shromážditi početnou skupinu čtenářů, obdivovatelů, ctitelů, pozná, že jeho díla již obracejí se k určité skupině společenské, a tento pevný a stálý poměr promítne pak ve srozumění s nakladatelem viditelně tím, že shrne dosavadní své spisy pod spo 246 lečný titul, pod nějž pak přičleňuje svoje nové práce. Vzniká tu

[na začátek stránky]