Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 9

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

dův vztah k národu prošel během života mnohými změnami od kritického světoobčanství přes národně výchovný utilitarismus až k vlastenecké mystice; nyní jest zřejmě zabarven nábožensky. To, co věřící křesťan uctívá na božském Spasiteli, že za viny a pro blaho celého lidstva podstoupil smrt na kříži, přisuzuje Neruda svému národu ... proto se mu jeví v stejnojmenné básni jako Ecce homo, proto v Matce sed"!.flzqlestné,shrnuje svoupř~d$JaYIJ':dQJllQrlllmentálního dvojverší: "Na naší Kalvarii, vcharémkříže stínu; hlematr;a Vlast - syriN~rodyjeJrmklílÚl"; proto vyvrchohijebiiseň V zemi!Jalichu obrazem o Kristu, který seefetll1ě chodí do kapličky vč~ských horáCI} znovu obětovat.

Zde stojíme u základní myšlenky Zpf1!Ů:1!4t~fl1:1.fh, ~te~ou básník~iá.J~ob_i:!L~Jf_ii:itale_ob~~!~~,~~ vznes~n~_dllU'-:.lrJ:1()u naladou paslJovou:)estl0 mysľěnka !eského mesiánlsmii~-TtágiCk1c"představa o utrpení národa, který se doposud neprobral ze smrtelné mdloby, následující po velké oběti za lidstvo a který právě tím učinil člověčenstvo svým dlužníkem, naplňuje Nerudu zároveň bolestí i hrdostí, avšak jest, tu určitěji tu jenom tušivě, spojena s věrou v národní