Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 8

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

čím dále tím výhradnějším předmětem lásky, starosti a citového i mravního nadšení... v básních Ecce homo a Jen, dál! obsaženo. jest nejvíce z těchto bolestných, úzkostí :ll1.ep()kojeného.vlasJence . V~!Iór()bě, která ho právě tehdy, v osmdesátých ldedi, dlouho poutala na lože, odvedla od přátel, skoro úplně vyloučila ze společenského života, prožíval Neruda poprvé pocit stárnutí: přestal pro sebe osolmě CQ1ml!xJ[Qt:!fali Qď"l)UQO'ucnosti a počítalr;ín y, které mu zasadil osud; ne-li ve styku s lidmi, tedy v poesii odložil N eruda svou dřív~.Ší úzkostlivou uzavřenost a vyznával se ze svého hOře. I vznikají ve Zpěvech pátečních horoucí zpovědi, tak Láska. kde básník odhalujevzávěr1J,kteJaks~všecky jeho osobní '1ztahy něhy adružnosti přelily do vá~t1ivého POtněT!! .. k náradU; tak!1'l.4I:.L§fťrJt.C.e, zvláštní to sm.ěsice dětsKe-řiaivnosti a. stařeckéhQ.sm!Jt~u, opět ve službáchnadosobnítw-ďcíťěřír-vrasteneckého; tak Eccehomó,obsáhufíd "··Ciéfivafrié. zkratcec"e1ou triige-ďliNerlldovy vírxv lidstyo .. il.Y~.zbféltření ,jeho národi'I. Těž' paniěfnazemřelou milovanou matku a na předčasně ztracenou milenku se ozve stejně jako hořká vzpomínka "chudých lidí chudého dítěte"; báseň Ve lví stopě křísí staré cestovní dojmy z východu" a scenerii šumavskou, kterou známe i z, některých Prostých motivů, rozeznáme snadno ve skladbě V zemi kalichu.

Ve všech. těchto projevech básníkovy citovosti a osobního hoře jest patrno úsilí podříditi vlastní já vyšF úsobě, národnín1U celk!!' vlastenecké odp()y~l:il1ostr'-Mn6ir'jliirb'ásníčr~o(rdá vali se na loži choroby a tváří'v tvář blížící se smrti pomyslům náboženským, prožívajíce ve vášnivé touze synovství boží a dosah Kristovy oběti; byli mezi nimi nejenom svobodomyslníci, ale i skeptikové a rouhači jako Nerudův básnický učitel Heine, jenž ve své "žíněnkové hrobce pařížské" dospěl zvláštní mystiky náboženské. Neru 8

[na začátek stránky]