Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 7

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

'}fjJ..2,ž~!!~kLpQsta:Yí-!lQ..J)l uže Q-'1ál:ill1n.ě..-Yl!!~~.~k~ho Cl těJ1L .. Ž~.J~.?!~,:()lJ.~tllj ~ ~i .. ~.~_.~~.J!g.§J..Y.<2.S~I~ .. ~._.!sl~ a ˜ jícL!l'iY~lliÝ_J2~J~k'p_Q:d..křížem cestou ke Kalvarii tu splyt:l.~ .. lLJni1Q-Yllil.ý.nL~m národem, který se 00posud. n.ev,zp:lll:1.,!toval z dějinnéh9 __ ~~rpení, podstoupeného za statky··všelrdsKé;··že··tedy v rIovém píle převlád!1~.nálacia.p-~§!i2.vi, nasycena též vlastními bolestnými osobními zkušenostmi básníkovými; ale že celek složený takřka tváří v tvář Bohu a národu, nebude písní a modlitbou zoufalství, nýbrž lásky a naděje. Přese všecku příležitostnost vzniku a nedostatek. poslední básníkovy redakce mají Zpěvy páteční hlubokou vnitřní jednotu, podmíněnou životními předpoklady, za nichž byly tvořeny, ale jevící se zároveň slohovou a výrazovou osobitostí, která, odlišna jak od Balad a romanci-, tak od Prostých motivů, značí dovršené Nerudovo mistrovství básnické.

Chmurná nálada, obestírající většinll Zpěv.ů pátečnícho-a překonávaná. v Qstattlí<:;hstate,čnou důvěrou ve vítězstvínárodnfsíly a národního práva českého, temehila ti Já.naNerudy z dvojího zdroje: veřejně politického a důvěrně soukromého.

V_ osmdesátých letech, kdy se političtí vůdcové českého národa smiřovali· s rakouskou vládou a rakouskou ústavou a kdy, opouštějíce zásadní stanovisko státního práva, vyjednávali ve Vídni ija půdě parlamentní o drobné výhody a malé ústupky, zdál se konečný cíl politiky české, dosažení státní samostatnosti, odsunut do žalostné dálky. Jan Neruda, politicky zaujatý novinář, viděl kolem sebe mezi krajany ochablost a nedůvěru, ano i projevy národního pesimismu; byl stále urážen pošklebky, ale i zlovolnými úskoky německých odpůrců a nejvíce těch, kteří vystupovali se škraboškou liberalismu a svobodomyslnosti; sleduje jazykový a hospodářský zápas na pomezí českoněmeckém, strachoval se chvílemi o samo bytí svého národa, který se mu stával

7

[na začátek stránky]