Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 2

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

40. Jan Neruda: Hradčanské pověsti.. • • . . Kč 3' 41. Jindřich S .• &ar: Pro kravičku. ... ." 7'SO

42. Svatopluk Cech: Lešetinský kovář. . ,,, 7'50

43. P. Ver/;/ilius Maro: Zpěvy pastýřské. ." 5'40

44. Svatopluk Čech: Pisně otroka.. . . ." 6' 45. Emil Tréval: Pomsta svatých. . . ." 7'20

46. Timrava: Dedinské povesti. 2. vyd. . . " 14' 47. Em. Bozděch: Dobrodruzi. . . . . . . " 9' 48. Eliška Krásnohorská: Sny po divadle. . " 11'50

49. Adolf Heyduk: Bajky a báje. ." 7'50

50. Svatopluk Čech: Šotek. . . . . . . . . " 12' 51. Svatopluk Čech: Nové písně.. . . . . ." 9'50

52. Svatopluk Čech: Sníh. ....•.. . " . 7' 53. Frantiiiek Palacký: Vybrané stati. .. ." 7'50

54. Fr. L. Rieger: Vybrané řeči a úvahy. . . . " 8'50

55. A. Macht: Slovenské balady lidové,. . . . " 12' 56. Josef Holeček: Z "Našich". 2. vyd.. . . .. ." 12' 57. J. A. Komenský: Informatorium školy mateř .... " 8. 58. J. K. Tyl: Od Nového roku do postu. ......" 10' 59. Sv. Čech, Nový epochální výlet pana Broučka, tento kráte do XV. stoleti.. . , . . . . . . . .. ." 15' 60. Ferd. Strejček: České balady předbřeznové.. ." 8'50

61. Ferd. Strejček: Ceské romance předbřeznové. ." 7'50

62. Božena Němcová: Slovenské pohádky. 2. vyd. ." 3'50

63. Karel Rais: Z domu. 2. vyd. . . . . . . . . . . ." 6'50

64. Rudolf Medek: O našich legiích.. ......." 5' 65. Ferdinand Strejček: Z paměti našich spisovatelů.. . " 10' 66. Ferd. Strejček: Pozdravy minulosti. Ukázky koresp .. ti 14' 67. Arne Novák: Výbor ze studii a podobizen. . ... " 10' 68. Tereza Nováková: Výbor z beletrie. ,......" 7'50

69. Karel Rais: Z "Posledního léta". . " 7'50

70. Dr. Viktor Novák: Ceská bolada doby ne;novějši. 1. " 12' 71. Dr Viktor Novák: Ceská balada doby nejnovějši. II " 12' 72. Rudolf Medek: Básně. . '., '. . . . . . . .. ." 7'50

73. Rudolf Medek: Z legionářské epopeje. . . . '. . . " 20' 74. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. . . . . . ." 7'50

75. Alois Jirásek: O panu Jeníkovi. .. . . . . . . . " 6' 76. K. V. Rais: Cteni o Karlu Havličkovi. Připojuy Ty rolské elegie. . . • . . . . . . . . . . . .. ." 5' 77. K. V. Rai.: Cteni o Václavu Beneši Třebízském. ,,10' 78. Andrej Sládkovič: Detvan.. . • . . . . .. ." 10' Ve vydáváni se pokračuje.

Na skladě u dech knihkupcd.

N A K LAD A TEL F. TOP I ČI K N I H K U PEC V PRAZE, NÁRODNí TŘ. 11.

[na začátek stránky]