Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 20

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Mignonu, ale i na naplňovatelky mravního zákona, Ifigenii, princeznu Leonoru ferrarskou, Natalii z Viléma Meistera Ř jenom Shakespeare jest Goethovi sokem jako básnický tvůrce žen a dívek.

A přece se odedávna vynořuje oprávněná otázka, zda mistrovské dílo vlastního života nepřevyšuje jeho všecky výtvory básnické. Nad podvědomým démonem, nezbytným k pravé genialitě a zkoušejícím ještě starce smyslnou vášnivostí, zvítězila kultura, kázeň, mravní tradice, .jež slují v nejkrásnějším smyslu vlastnostmi klasickými, a když státník, dvořan a učenec v jedné osobě podnikl na sobě dílo sebevýchovy za skvělé a oslňující režie životní, mohl vzdorný vyznavač individualistického titanismu Prometheova vzestou piti a sestoupiti mezi dělné a zříkající se Epimethey. Takto se stává Goethe, mocný tušitel evoluce v oblasti biologické, příkladem a učitelem mravního v ývo je lidské osobnosti a typickou zkušenost vlastní vtčluje do objektivních výtvorů básnických: Wertherův rozkladně citový a GĎtzllV revolučně výbojný individualismus překonává nejprve výchovou Viléma Meistera od uměleckého diletantismu k činorodému občanství a na konec dramatickým růstem Faustovým až k nadosobní službě civilisační, která přináší vytouženou a poslední rozkoš duchu hledajícímu a dotud vždy neuspokoj enému.

Dlouho a krutě byl viněn Goethe ze sobeckého požitkářství a samolibého estétství; dlouho byl přehlížen mocný požadavek usilovného snažení činorodé vůle, pro nčjž za účasti nebeské lásky dochází jeho Faust spasení. A doposud přisuzuje mu povrchní mínění bezohledný individualismus

[na začátek stránky]