Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 19

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

známou dotud náboženskostí: přírodovědecká empme nejen že mu nahrazuje spekulaci filosofickou, pro básníka často tak neplodnou, nýbrž i intuitivní vytržení křest'anského mystika, spoléhajícího na milost boží, jejíž trpné přijímání se příčí energetickému duchu Goethovu.

Nejhloub pronikl Goethe ovšem do záhady světa a lidského srdce intuitivním poznáním a tvúrčím aktem básnickým; snad i tuto jeho objevitelský čin přerústá svým významem uměleckou hodnotu jeho výtvorú, jež od Utrpení mladého Werthera měly přes Viléma Meistera až po Fausta dosah nikoliv jen národně německ)', nýbrž světový. On sám se na sklonku svých dnú označil v poesii krásně a správně jako osvoboditel) který naučil básníky své země tvořiti výhradně z plnosti nitra: v tomto smyslu horlil paradoxním a přece tak hlubokým slovem o nutnosti, aby všecka lyrika byla příležitostná; v souvislosti s tím vymáhal dúrazně smyslové východisko básnické tvorby; v stejném duchu žádal, aby umělecké dílo bylo organismem nejinak než výtvory přírodní. Právě proto mají jeho krajiny tak svěží opar nad sebou, jeho lyrika kouzlo tak mladistvé a nestárnoucí, jeho výmlm'nost přirozený tok a jeho epika pohodu a jistotu přímo homérskou: příroda prošla nejenom blaženými smysly, ale byla také prožita velikým srdcem, takže platí o ní v zrcadlení Goethovy poesie: "Všechna výsostná jeho díla jsou nádherná jako v prvý den." Nezapomeňme na Goethovy tvory nejpllvabnčjší, na jeho ženské postavy, tak jedinečně plastické a teplé zároveň, pravé to dcery přírody, na nichž spočinul a omládl duch, a to nejenom na nositelky pudu a zachovávatelky přirozeného určenÍ, Klárku, Markétku a

19

[na začátek stránky]