Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 18

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Goetha pouhý požada\'ek, nýbrž živá skutečnost, nadaná inspirační a tvlirčí silou: nehledíc ani k Divanu, roste vrcholné dílo jeho života Faust právě z tčchto předpoklad li, nebOť sotva dozněl názvuk na drama indické a mohutný motiv básnictví starozákonního, rozvíjí se dějové pásmo středověké německé tradice lidové, aby kvetoucí šíří renesančních výj evli dospěl rek k výšinám hellénské tragedie a na konec zmizel v apotheose podle ducha a slohu gotiky italské,

Základní jednoty vesměrné a kulturní se domáhá a zmocňuje Goethe spojením dvou duševních sil, které se dotud zdály neslučitelnými, ba nepřátelskými: tvořivé intuice básnické a empirie vědecké. Obě hesla, bez nichž nelze porozuměti duchovnímu úsilí positivistického a naturalistického století devatenáctého, hesla exaktní fantasie a učené inspirace v básnictví, pocházejí právě od Goetha a opět jsou jen formulací zvláštní polarity jeho bohaté osobnosti a jejích potřeb poznávacích. Proto básník širokého dechu a neobmezených formových i slohových schopností, j eDŽ jakoby mimochodem vytvoří klasické modely málem pro všecky druhy a gemy, jest naukovým badatelem, který sbírá, třídí, popisuje, zařaďuje, stanoví typy a odvozuje zákony přírodního dění v botanice i v osteologii, v meteorologii i ve fysice, v geologii i v nerostopise, ani neunaven detailem zkoumání, ani nepodlomen prudce podceňujícím odporem odborníků, nýbrž naopak odměněn pocitem zbožnosti, jakým jest doprovázen zasvěcený pohled do dílny přírody. Básník Mysterií a Slov orfických zírá, jako jeho Faust, "v hrud' velké přírody hluboce jak v srdce příteli". ale zároveň s ne 1~

[na začátek stránky]