Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 17

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

moudrosti a lásky v půvabných slohách Západovýchodního divanu, ale sám Faust by se bez této jednotitclské vůle neklenul do takových výší, a čarovná přírodní lyrika Goethova by bez ní pozbyla svého nejvzdušnějšího a nejmilostnějšího tajemství, které záleží v sourodosti dějů přírodních a niterných. Zde Goethe ukázal navždy cestu velkému básnictví, aby usilovalo o absolutnost, vččnost a synthesu, aby se stále snažilo překonávat specialisaci, analytickou úryvkovitost, pouhou službu vteřině, aby stavělo své stany pod chorovodem hvězd a suh specie aeternitatis.

Z jednotitclského snažení Goethova vychází také jeho kulturní universalismus, který odkázal škole romantické a v němž se tolik zalíbilo celému devatenáctému století; jest to cosi v podstatě jiného než polyhistorství humanismu a baroka, řízené jednostranným intelektualismem. K Lessingovu ctiteli a k Herderovu vychovanci mluvili od mládí básníci všech dob a národů: bible a Homér, Sofokles a Plutarch, Shakespeare a německá lidová píseň, Racine a Voltaire, Byron a Manzoni, perská filosofická lyrika a srbský zpěv epický; postřehuje po herderovsku tepot srdce národLI z jejich poesie, soustředil svou pozornost zároveň k tomu, co všecky tyto projevy jednotí jako výraz téže duše světa, která pod změnami jazyků a časů zůstává stálou a věčnou. GoethLlv požadavek světové literatury, jím samým zastávaný v teorii i v kritické a překladatelské praxi, pomohl malým národLlm k zájmu na evropském foru a léčil velké z jednostranné soběstačnosti; zde jest Goethe právě v na,ší době autoritativním vůdcem k mezinárodnímu sjednocení duch ll, národli, kultur a států. A zase to nebyl pro

1'1

[na začátek stránky]