Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 13

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nímu i nauka o bratrství všech přibližují jej křesťanství a to jistě spíše katolickému než protestantskému. Tyto živly eticko-sociální, jimiž Otokar Březina tak těsně souvisí s kulturou své doby a tak přesvědčivč se zapíná do posledních údobí veřejného vývoje svého národa, b}'vají nejsilněji zdůrazňovány a přispěly k jakési popularitě jména Březinova také u těch, kdož jeho světa v celku nechápají. Avšak pro něj a pro vývojový optimismus v závěru Březinova díla neusmířeného, harmonického, s úsměvem na uzamykajících se ozývá netoliko ve vstupních Tajemných dálkách, ale i ve vrcholn)!ch stavitelích chrámu, ani na celkové tragické pojetí života a kosmu, které dodává celému Březinovu dílu rázu dramatického. Snad i těmito znaky se přihlašuje Otokar Březina jako \'ěrn}' syn ke své době, která byla naplněna křečmi, agoniemi věku přechodného, svíjejícího se v porodrúch bolestech nových hodnot. Tolik v zájmu myšlenkové pravdivosti, jíž Březina sloužil slovem i činem.

Ovšem v závěru jeho díla a jmeno\'itě v knize vážné a sladké moudrosti, jakou je komentář jeho básní Hudba pramem\ skládající se z cyklu essaYll, vidíme už duch3 usmířeného, harmonického, s úsměvem na uzamykajících se rtech a s blaženJ'rm tancem vesměrných hvězd nad pokornou hlavou. Takto zvykli jsme si nacházeti Otokara Březinu také v jeho soukromí, když zmlkl jako básník: pro každého měl útěchu, na každou otázku měl odpověď, pro každou nejistotu mčl posilu, a tak v tiché jizbě jaromčřické usedával, mluvě jako největší učitel svého národa, ne nepodoben vykládajícímu Tomáši ze Štítného a v biblických větách kážícímu Janu Amosi Komenskému. Je těžko pochopiti, že se

13

[na začátek stránky]