Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 10

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

že se v jeho myšlení a díle ozývá také sociální tón a úsilí o společenskou spravedlnost, i zmčříme snadno veliký rozdíl, který dělí oba nejskvělejší představitele dvou generací za sebou následujících . .Je značně pravdě podobno, že budoucnost bude trvale spojovati oba tyto básníky, z nichž starší mladšímu nikterak nechtěl porozuměti, kdežto Březina se snažil stále více pochopiti vývojový význam Vrchlického, kterého aspoú po stránce výrazové pokládal za jednoho ze svých učiteltt S vděčností, která je znakem duchú opravdu velikých a ušlechtilých, uznával všechny své předchůdce a pokorně zaznamenával vše, co kdy přijal od tradice domácí. Není bez významu, že se tak často vracel k ocenčru osobnosti a poslání Svatopluka Čecha, od kterého se jako skromný veršující začátečník učil; jako Svatopluk Čech znal i Březina veliké národně-mravru poslání básníka a nasadil celý svůj život odříkavého samotáře, aby tomuto poslání sloužil; také pracovní pokora neúnavného dělníka verše, jejímž svědkem byla přísná poustevna mladého básníka v Nové Říši, připomíná silně ciselující úsilí Č:echovo. Takto se řadí vlastně Otokar Březina při všem včdomí sVčtové mise mezi básníky buditele. Kolikráte se svou obraznou výmluvností závratného improvisátora poučil své hosty o tom, že naše obrozeru není dokončeno, dokavad se nedovrší obrodou mravní, bylo to zároveň vyzvání, abychom v této obrodě pracovali všichni, stejně jako Bůh si po nás přeje, abychom byli jeho spoludělníky a uskutečúovali dílem vůle, dílem dobroty, dílem krásy království jeho na zemI.

V době básnických začátků Otokara Březiny, kdy jeho

10

[na začátek stránky]