Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z počátků naší poesie moderní - str. 5

[na přehled] [na text]

VLČEK, Jaroslav. Z počátků naší poesie moderní. V Praze : F. Topič, 1933. (Sbírka souvislé četby školní ; 81)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

JAROSLAV VLCEK, první profesor dějin české literatury na Karlově universitě a budovatel této vědy na základě ideovém a srovnávacím. dovedl r. 1914 své monumentální dílo životní, Dějiny české literatury, k letům čtyřicátým, kdy nové směry myšlenkové i slovesné rozkládají tradiční odkaz vlastenecké romantiky. Vlastní nositelé literárního obratu, až na K. H. Máchu, který svou dobu předhonil o více než o deset let, jsou z Vlčkova podání již vyloučeni, a proto dílo neobsahuje výkladů ani o Sabinových a Nebeského začátcích, ani o vstupu Havlíčkově a Tylově do novinářství; badatel se ve svém souhrnném díle zastavil mnohem dříve, než u předělu, jaký pro celý život národní znamenaly politické události r. 1848.

Ale badatelský, pracovní a učitelský zájem vůdčího českého literárního dějepisce sahal mnohem dále za tuto hranici, a z mnohých znaků i dokladů můžeme důvodně souditi, že Jaroslav Vlček mínil soustavně zpracovati celé další dvacetiletí našeho slovesného vývoje a dospěti až k významnému mezníku obnoveného života konstitučního, kdy za náčelnictví Nerudova a Hálkova mohutná literární generace Májovců uvědoměle přejímá vedení českého umění slovesného. O této době přednášel Jaroslav Vlček již za let předválečných na universitní katedře a své poněkud upravené výklady profesorské otiskoval dílem v deních listech »Dnic: a »Národních Listechc:, dílem v revui »Lumír<; velice vy-

[na začátek stránky]