Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. [3]

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Z DĚJIN ČESKÉ LITERA TURY

SBORNÍK ST A TL

VĚNOVAN'i

JAROSLA VU VLČKOVI K ŠEDESÁTINÁM OD JEHO SPOLUPRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

PO~ADALI

MILOSLAV HÝSEK A JAN JAKUBEC

NÁKLADEM lANA LAICHTERA V PRAZE 1920

[na začátek stránky]