Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 298

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

29:3

Na to upadne ve zřlceninách paláce tadmorskéhó v hlu~ boký spánek, z něhož procitá všecek užaslý: jest v bácharkově krásné komnatě, obklopen všemožnou nádherou i pohodlím. Stali se hostem Gjul-nazary, královny duchův, vládnouclch Tadmorem, která nejprve skvěle jej pohostl, pak mu vyjevl, že jest sajkou, kterou vyprostil ze spárú hrozného džina .Gira, a posléze mu vypráví osudy Tadmoru od doby Salamounovy. Krásná peri odvracl Antara od pohrdání životem lidským a vybízí jej, aby odměnou za služby jl samé prokázané vyžádal si jednu z třl velkých útěch a rozkošl pozemských. Antar dychtivě sáhne po darech mu nabízených a volí nejprve slast msty. Nevracl se ke královně do Tadmoru dříve, dokud nevypil tuto rozkoš až na dno, kde nalezl hořkou, neodstranitelnou pachut palčivé krvelačnosti. Gjul-nazar dává mu nynl prožívati blaženství panování, a z toho se Antar kochá tak dlouho, až pozná, že vladař, buď sebe šlechetnější, u svých poddaných docházl vždy nedůvěry a nelásky. Nyní teprve smí sáhnouti po třet! rozkoši, kterou mu peri nabízí, po rozkoši lásky. Poznav z hovoru vzácné své hostitelky, že ona byla ženou, po níž po celý život toužil a již hledal, nachází slast nekonečného milováni v jejlm náruči, ale vymiňuje si jediné:

"Prosím tebe, zhasiti múj život při poslednl kapce této slasti, kdykoliv na mně zpozoruješ, že hořkost již v ni se rozllvati počíná". Gjul-nazar přislíbí mu to, a oba ret na rtu, srdce na srdci vypíjejí slast lásky několik let. Ale jakmile peri poznala, že Antar se nudí, nejsa již rozpalován láskou milenčinou, zhasila podle slibu jeho život.

A tu se opravdu zdařilo Senkowskému lyrickou prósou, plnou ohně a světla, postihnouti východní kouzlo lásky silnější nad smrt:

"Antar přikovaný k ústům plamenné milenky něžně usnul na jejich ňadrech, usnul navždy. Peri s posledním pollbením vdechla v sebe jeho duši a spojila ji se svou vlastní. Ona splnila svůj slib. Duše Antara bude věčně žíti lásce v duši jeho družky, neokusíc hořkosti, která v přlj~mnostech této vášně v životě pozemském násle· duje. Zívat jeho najednou zhasl, ale v těle jeho i po

[na začátek stránky]