Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 297

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

297

snnut do vladaření kalila Omara a vypraven příměsky mohamedánskými. Velice mocně vystupuje v kompilačnim podáni Senkowského duchová oblast nadsmyslová. takže tvrdá skutečnost střldá se stále se vzdušným pře· ludem jakoby fatamorganického původu, kdežto však autenticky arabšt! zloduchové džinové vystupují episodícky, jest hlavn! ženská postava, krásná a moudrá Gjul-nazar z rodu peri, dobrých to vil, které vlastně pocházejl z kruhu Avesty, a jež Mooreova básnická povldka učinila v Evropě populárnlmi. Ale nejpodstatněji ·obměněna ústřednl postava Antarova, byvší takřka nadobro zbavena tradičnich svých znaků. Antar Senkowského jest hrdina, nikoliv však zároveň básnlk; zcela nemístně a zbytečně zapleten jest do přlběhu episodickým způsobem arabský básnlk Lebid, Antarův současnik a jeden ze sedmi pěvců Mual1agaty, kdežto Antar před vádl se jako neučený muž činu a bohatýrstvl. Neprovázl ho jeho slavná klisna AIgabra, nýbrž kobyla Balka, velikou láskou jeho celého života nenl Abla, nýbrž peri Gjul-nazar, která se mu zjevuje v podobách nejrúznějších; k čtenáři nedoléhá nic z jeho zápasů o čest a svobodu rodného kmene, ani z jeho úsilí o rodovou legitimaci, ani z jeho bojů o odplranou ruku Ablinu; Antarova smrt se vyprávl úplně odchylně jak od tradice historické tak od starodávného podán! románového.

V šamské pustině nad zřl ceninami starobylého Tad· moru přemýšlí opřen o zkrvavené kopi a pohlížeje do černých očl věrné své klisny Balky proslulý hrdina Antar. zžlrán hladem a odporem k lidské společnosti, od niž sklidil za všecky oběti lásky a přátelstvi pouze nevděk a zradu. Pozornost hladového bohatýra upoutá krásná sajka, za níž se Antar na Balce cvalem pusU. Již již by ji bylo stihlo kopl rekovo, když tu jal se pronásledovati

lehkonohou gazelu obrovský černý pták. Antar z pronásledovatele stává se rázem ochráncem bezbranného tvora a zamířl pevnou ranou na dravce. Zasáhne jej, ale jest sám omráčen plskem, zvlřeným ohromnou penttí klesajlclho velikána, a zpozorovav ještě vděčnost v očích zachráněné sajky, ztratí se zraků celý příběh.

[na začátek stránky]