Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 296

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

296

přlsně věcné epiky - takto seskupilo se kolem postavy Antarovy mnoho různorodých prvků z lidové tradice předoasijské, a původnl jednota národní i epická byla porušena.

Této veliké volnosti motivické, nabízené různými versemi arabského románu o Antarovi, užil vydatně slo~anský spisovatel, v jehož ztlumočení poznal Svatopluk Cech proslulou pověst beduinskou. Byl to ruský národopisec a orientalista polského původu a pochybného politického přesvědčeni, učený a plodný Josef Senkowski (1800 -1858), jenž v zahraniční službě v Cařihradě i na rozsáhlých cestách v Přední Asii i v Africe si zlskal rozsáhlé znalosti netoliko jazyků, ale i národú a mravů východnlch; jako profesor orientalistiky v Petrohradě, jako horlivý překladatel a neúnavný publicista horlivě pak těžil z těchto známosti a přinesl do ruské literatury značnou zásobu látek a motivů indických. semitských, iranských i mongolských. Almanah "Novoselje" na r. 1834 otiskl z pera Senkowského půvabně vypravovanou "východní pověst" "Antar", kterou znovu v~dle Fr. L. Čelakovského, jehož překlad přinesla záhy "Ceská Včela", po 13 letech přeložil do II. ročnlku Zapova "Poutníka" Jan Slavomil (Tomiček). Bylo to jak v tradiclch "obrázkového časopisu pro každého", tak v tendencích překladatelových: Zapův obratně redigovaný list rád přinášel národopisné, zeměpisné a historické obrazy a povldky, hlavně z východu slovanského a asijského, Tomíček pak, sám praktický stoupenec slovanské vzájemnosti a nadšenec pro národopis, horlivě překládal a kompilačně tlumočil z ruských spisovatelů to, co by českému čtenáři odmykalo přístup k barvitému světu východnímu.

Antar z pověsti Senkowského nemá mnoho společných rysů ani s historickým básníkem Muallagáty ani s hrdinou pozdějšího románu arabského. Děj z arabského Hedžasu přeložen jest k Eufratu do starodávného Tadmoru syrského; syrské prvky tradiční i náboženské s bájeslovnými a pohádkovými živly perskými zastíraj! původní staroarabský ráz, takže zvláště předislamský duch beduínský z přiběhli nadobro vyprchal; celek pře-

[na začátek stránky]