Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 295

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

295

osudy Antarovy skutečně prototypem národnlho života beduínského, zvláště z obdobl předislamského. Antar či Antarah z kmene Abs, syn či vnuk Šaddadův, ztělesňuje ve skvělém svém osudu troji hlavní obsah starodávného beduinství v pustém srdci Arabie : neústupné úsilí dokonalého muže o čest zdůvodněnou čistotou krevní pohání syna černé otrokyně Zeliby, aby chrabrými činy vynutil si na urozeném otci legitimování; stálé zápasy o slávu, svobodu a pokrm s kočovnými kmeny sousednimi, hlavně s příslušníky rodu Dubjan a Tajii, uvedou neúnavného bohatýra na vrchol proslulosti, kterou tradice pojí s bojem hřebce Dahise a klisny Algabry; věrná a vytrvalá láska ke vzdálené sestřence Able zaplétá jej do nekonečných krvavých sportl s jejl ošemetnou rodinQll, až konečně přece Antar ruky milenčiny dosáhne. Cest a pomsta, láska a krev, věrnost srdce a hrůza meče, neúchylná statečnost v boji a sebepřemáhajíc! hrdinství ještě ve smrti - toť stále se opakující motivy v životopise tohoto velkého Araba děiin i pověsti, jejž brzy vidíme cválati v bflém burnusu s dlouhým kopím v ruce na čistokrevném hřebci v popředí bojovníků vyprahlou písčitou pouští proti škůdcům vlastního kmene a brzy chvátati na věrné velbloudici za milenkou Ablou, skrývající se na oase ve stanu kočovném; zpěv, útočně posměšný i milostně toužný, provází Antara na jeho výpravách za slávou í láskou. Učencům poštěstí se sotva kdy úplně odloučiti v Antarových osudech báseň od pravdy, ježto původní kasida vypravuje o nich tak málo a pozdní obrovský román arabský tak mnoho, a zde jest postava pěvce a hrdiny do té míry zídealisována, že v tomto zrcadle mužné šlechet· nosti a velkodušnosti, politiky i výmluvnosti vyrůstá Antar přímo ve vzor příkladného Araba. Ale historický obraz jeho je tu zakalen ještě jinými prvky: před mohamedánské beduínstvi pozměněno bylo průběhem stoletl živly íslamskými ; dějiště bylo ze středoarabské poušti posunuto severněji do krajů úrodnějších a tlm etnický ráz vypravováni byl značně setřen; perské motivy náhoženské i básnické umožnily přístup vynalťzavé a pohádkové obraznosti, značné se lišící od púvodní arabské

[na začátek stránky]