Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z cyklu historických koncertů. Část I. - str. 1

[na přehled] [na text]

Z cyklu historických koncertů. Část I., Besední dům, 22. února 1927. Brno : OPUS, 1927. 17 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

DUCH ČESKÉ VLASTENECKÉ ROMANTIKY.

Soustavné úsilí českých skladatelů, z něhož vzešly první naše písně umělé i zajímavé náběhy ke zpěvu sborovému, souvisí od počátku co nejtěsněji se snahami a směry domácího básnictví; vždyť právě v době romantické se projevovalo odvěké bratrství poesie a hudby důrazněji a důvěrněji než kdy jindy a to stejně

v Čechách jako za hranicemi. .

Přátelství takových dvojic, jakými byli typický český kantor J.J.Ryba s prvním básnickým organisátorem českým A. J.Puchmajerem, hudební vládce pozdní rokokové Prahy V. J. Tomášek s náčelníkem starožitnické romantiky české V. Hankou, skvělý dirigent a skladatel Fr. Škroup s jemnoduchým lyrikem a kritikem J. K. Chmelenským, nebylo pouhou nahodilostí: tu setkávali se v dorozumění i součinnosti duchové příbuzných snah a cílů, po svěcených týmž kultem vlastenectví, někdy národně jazykového, jindy spíše jen místního se zřejmě pražským přízvukem. Ježto hudba, jmenovitě v tehdejší pomozartovské Praze, měla ráz spíše mezinárodní, připadl literátům úkol, aby probouzeli ve svých hudebních přátelích smysl národní: nejprve jim ukazovali k domácím látkám, pak se snažili zaujmouti je pro studium a napodobení lidových písní, konečně je nutili, aby se zamyslili nad skutečně českým duchem i ve svém umění.

Šťastné působení podnětného a rušného Hanky na sebevědomého konservativce Tomáška bylo jenom dočasné a znamená v mnohostranné činnosti "starého pána z Malé strany" pouhou episodu. Zato Josef Krasoslav Chmelenský zasáhl mocně a trvale organisátorským svým činem, v němž se pojily tři složky: básnická tvořivost lyrikova, bezpečný vkus hudebního znalce i teoretika a soustavný zřetel k potřebám národního celku. Horlivý vydavatel Věnce sdružil skladatele s básníky a postavil je do služeb myšlenky národně obrodné; píseň, inspirovanou hudebně i slovesně lidovým zpěvem, uvedl jako působivého činitele do společenské zábavy probouzející se vrstvy měšťanské. Jemný sentimelltaIik, jejž přátelé nazývali básníkem panenským, dovedl

1

[na začátek stránky]