Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 8

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

n y do m o v a, Pod o b i Cl: n y žen, K r a i a n é a s ou· sed é, Z č a s u z a ž i v a p oh č b e n Ý c b. Zejména tato posledně jmenovaná kniha je pro myšlenkový vývoj Nová· kův významná, neboť se skládá ze statí, vzniklých za svě· tové války a budících literaturou národní vědomí české.

Ve všech těchto svých knihách ukazuje mnohostranný autor, jak lze známé látky osvětlovat s různých hledisk, nalézat stále nové, původní cesty, odhalovat neznámé za· jímavosti zjevů zdánlivě dávno pro2Jkoumaných nebo i od· bytých.

Mistrným dilem Novákovy tvůrčí schopnosti a srovná· vací metody jest jeho ,,5 vat o p I u k Č ech" (dosud ve dvou dílech), jímž splácí kongeniální kritik dávný dluh ve· liIkému umělci, milá&u svého mládí a někdejší národně cítící večejnosti české. Novákův· "Svatopluk Čech" jest zá· roveň i vrcholným dílem české literární historie.

Z drobnějších prací Novákovýoh jsou některé přehled. nými pomůckami vědeckými, jako K rit i k a I i t e:r á r n í, Čes k é P í sem nic tv í s pta č í per s p e k t i v y, 'kdežto jiné vybroušenou formou t. zv. essaye osvětLují důležité zjevy kultumí (J a n N er tl d a, P r a h a ba. rokní).

Byv roku 1920 jmenován řádným profesorem české li· teratury na Masarykově universitě v Bmě, zahájil svoje čtení vstupní přednáškou "P r o ;b I é m y mor a v s k é I i . t e r a tur y", jež vyšla pak i osobě a svědčí o neobyčej. ném bystrozraku a ojedinělé literární erudici autorově; v knize přítomné se zabývají otázky literatury a kultury na Moravě články D o p i s i ma gin á r n í a J i t r o F ran t. B ar t o šev P r a (l; e.

Kniha "H o v o r y oka mži k ů", vydaná r. 1926, jest svazkem feuilletonů, které Ame Novák, hláse se ke vzoru Jana Nerudy, psává vedle kritik a článků pravidelně do čelného deniku brněnského lidových Novin.

Číst Arne Nováka znamená nejen poznávat nové světy, ale i učit se chápat výlZnam českého písemnictv~rozeznávat,

8

[na začátek stránky]