Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

v souzených dílech než kladu~ neboť srovnávací metoda kritická nemohla být naší mladé literatuře vždycky příznivá.

Výsledek tohoto prv~ho období Novákovy činnosti~ jež hodnotila vše vysokým měřítkem evropským, nepřihlížejíc shovívavě i k časový1lll potřebám a možnostem českým a ne· chápajíc ještě pině významu domácí tradice, byl jeho syntetický přehled české literatury, který vydal r. 1907 společně s Janem Jakubcem v Amelangově sbírce "Die Literaturen des Ostens" pod titulem "O i e č ec h i s che Lit e r a H tur der G eg e n w art". V tomto díle po prvé rozvrženo a utříděno české písemnictví od let šedesátých minulého století.

Ale ve SIVých četných studiích a essayich, jež otiskoval v Listech filologických, Lumíru, Přehledu~ České revui, ve Volných směrech, Ženském světě, v Laichtrově Literatuře 19. století i j., přibližoval se Arne Novák stále vroucněji českému životu literárnímu, který se vyvíjel za podmínek mnohem nepříznivějších a bolestnějších, než u jiných národů se Šťastnější minulostí a bohatšimi prostředky. Vzdav se odborného :llkoumání literatury němedké, k níž byl zprvu připoután - po studiích na universitám v německé říši @ i jako universitní docent (habilitoval se nejprve pro dějiny německé literatury a vydal r. 1906 cennou knihu "M e n Ř zel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mla d o něm ec k é"), zabývá se nyní výhradně studiem písemnictví českého, jehož souborným výsledkem jsou jeho ,,5 t ruč n é (později Pře hle d n é) děj i n y čes k é I i t e r a tur y", které vyšly v Olomouci u Prombergra r. 1909 a pak ještě ve dvou novějších, stále zdokonalova ných vydáních. .

Duchaplné rozbory a syntetické soudy jednotlivých úseků literárního a kuhul'1liho života česikého, jež v:miJkaly ponenáhlu od počátků kritické a spisovatelské činnosti Novákovy, vynikajíce nejen psychologickou hloubkou, ale i všemi přednostmi uměleckého podání, sloučeny byly časem do souborných celků, jež mají tyto přiléhavé nadpisy: M už o v é a o s u d y, Myš II e n k y a s p i s o vat e 1 é, Z v o 7

[na začátek stránky]