Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 6

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

sátých letech, kdy byla kritika nazývána i "desátou Musou", převažovala u nás občas kritika básnické tvoření. Při. spěla sice po nejedné stránce za vedení F. X. Saldy k hlub· šímu poznání podstaty básnictví a zvýšení uměleCké úrovně, gle ledkdy i škodila. Stalat' se i zbraní na potírání nepohodl. ných protiv1níků aneb chvalořcčína literární oblíbence, ne. šetřila náležité poměrnosti a nedbala v cizomilském eklekticismu organické tradice domácí.

Arne Novák vstoupil do literatury vyzbrojen vším, co opravňuje mladého vzdělance k hodnocení cizi práce. Vynikal již jako posluchač filosofie 'ZJl1ačoým rozhledem a pozoruhodným ,nadáním spisovatelským.

Pocházeje ze známé profesorské rodiny litomyšlské (narodi:l se v Litomyšli dne 2. března 1880), kde otec a zejména matka T e ,r é z a byli literárně činni, stal se brzy, jako jeho starší bratr Theodor, nadaný přírodozpytec, pýchou a nadějí nejen svým hluboce vzdělaných rodičů, ale i svých učitelů a všech, kdož ho poznali za jeho studií v Litomyšli (1890-1895) a později i v Praze na gymnasiu a na fakultě filosofické, kde byl r. 1902 promovován na doktora filosofie.

Cítě se povolán být literárním soudcem a dějepiscem, zatoužil se stát především také umělcem, který by uchvacoval stylem a rázovitým podáním. O jeho názoru na sloves· nou formu svědčí mimo jiné i jeho úvaha o Janu Blahoslavovi, zařaděná do tohoto výboru, jíž zdůrazňuje Blaho· sbvovu "obraznost a obrazivost mluvy" a usuzuje, že Bla. hoslav "patří k umělcům mluvy, kteří pokládají myšlenku za nedopověděnu, dokud jí neozřejmili a neobjasnili přímě. rem a metaforou, a jimž názorné epiteton teprve dokresluje představu" .

Arne NovM 6

[na začátek stránky]