Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 27

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

zového. Pro Blahoslava, stejně jako pro Husa před ním a pro Komenského a Jungmanna po něm, jest náródní jazyk posvátnou záležitostí srdce: nese na neunavných svých perutích nejskrytější myšlenky osamělého jedince k Bohu, ale vysvobozuje zároveň jednotlivce z teskné siroby, poje jej s rodáky živými i mrtvými, s krajany hlízkými i vzdálenými, s knihami předků i s dětským žvatláním budoucích příchozícih. Takto se jazrkový čin Blahoslavův mění v čin národní - sbory a školy, tiskárny a sněmy, dogmatické nauky a politické snahy Jednoty českobratrské pominuly, ale síla jejího jazyka, jež se po prvé uvědomila v Blahosla. vově Novém zákoně, kolotá a tvoří dále a do nekonečna. "Za dnů pochyb, za dnů tísnivého přemýšlení o sudbě otčiny," jak praví básník, třeba jen otevříti evangelia Blaho· slavova a zapřísti se na okamžik celou bytostí do jejicih mluvy prosté a vznešené, klidné a pravdivé, monumentální v dokonalé své věcnosti - tvůrčí a obrodná síla jako zá. palná jiskra, jež svítí a hřeje, přejde z knihy do našich srd· cí, která hned nacházejí útočiště a bezpečí v "řeči. nejušlech. tilejší a nejozdobnější, nejpěknější a nejbohatší" ,řeči české.

Kdokoliv se podivoval Janu Blahoslavovi, vzdával čest šíři jeho zájmů i vědomostí,rozmanitostí oborů, v nichž osvědčil vedle teoretického důmyslu také mistrovskou výkonnost, kult;urní jistotě jeho zoru, ~terý činnost odborníkovu vždy podřizoval obeoné potřebě vzdělanosti náródní. Právem a nadšeně byl v něm uctíván dějepisec a hudebnik, gramatik a brusič, praktický řečník a polemik i učitel umě. ní retoriokého, překladatel a vykladač bible, duchovní básník a humanistický estetik.

Jeden význačný rys bohaté osobnosti Blahoslavovy hyl však doposud míjen nezaslouženým m1čenim: Jan Blahoslav jest z nejstarších a z nejbystřejších kritiků v Čechách. Ne· smí nás mýliti ovšem, že neužívá žádné z forem, které jsou pro kritickou činnost dnes běžné, ale to platí také o všech ostatních starších kriticích našich, ať slují Daniel Adam

27

[na začátek stránky]