Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 26

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

měnil je dokonce závidění hodnou sudbou, že se jejich vý. tvor, který chtěl býti jen slovem a umem, proměnil v sílu a čin.

Co platí doslovně o bibli Lutherově, to se stejně plně vztahuje i na Blahoslavův Nový zákon. Pevný a jemný od· borník v řečtině originálu i mateřštině, do níž chtěl pře. kládati; realistický a důkladný znalec každodenního jazY'ka i řečnický mistr vznešené mluvy náboženské, těchto obou pólů, mezi kterými se viní řeč evangelií; poctivý ctitel dobré jazykové tradice a vkusný odpůrce odumřelých archaismů i strakatých provincialismů; humanisticl<ý žák staroklasi. ckých škol i opatrný hodnotitel běŽll1ých cizomluvů - spojili se k dílu filologickému: pro ně pro všecky bylo na počátku s ,lov o. Ale nešlo pouze o dílo filologické, jehož pomůckou byl slovník a mluvnice; z bůh Erasmových a z výkladů Melanchthonových naučil se Blahoslav kritice biblické, která, odstraňujíc strusky tradice i bludy komentářů a zjišt'ujíc pravou evangelicl V Blahoslavově Novém zákoně, jenž se stal úhelným kamenem Kralické Bible, dříme podivuhodná síla jazyková: půlčtvrta století berou Čechové do ruky drahou tu knihu a vždycky znovu prožívají, jak z důstojného, ale i vroucÍ!ho klidu vyrovnaných jejích odstavců mluví k msám duch národní prabytosti, který shromažďuje všecky příslušníky-rodného kmene v těsnou jednotu. Filologovy znalosti, vztahující se bystře na otázky slovníku i brusu, na obor nářečí i mluvy archaické, na fraseologii i lila všecky nejjemnější odstíny skladby, byly pro Blahoslava pouhou stravou tvůrčí intuice jazY'kové, která jako pohled bystrozrakého tovaryše v báchorce postřehovala ve lhostejných vrstvách řeči otřelé a běŽll1éryzížílu drahého kovu výra.

26

[na začátek stránky]