Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 23

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kOll krásu od řečnického patosu a proto vždy fOl'mální la. hodu podřizoval kazatelské působivosti slova; byl příliš zaujat organisací své obce a své nauky, aby mohl se nořiti do hloubek svého já; a především - měl nadání a touhu smírně klenouti synkretické možnosti nad rozporem principů. Jeho vlastní duševní a kulturní protichůdce v české refor. maci nesluje Jan Augusta - tu vadí přílišná nesouměrnost fonnátu - nýbrž Petr Chelčický, jehož celé myšlenkové drama protestuje příkře a velkolepě proti Melanchthonovu řešení konfliktu náboženství a vědy.

Pouze neohrožená a útočná duše Petra Chelčického byla by mezi našimi reformátory dovedla postihnouti daleký a osudný dosah tohoto problému; jeho ,rozhorlený posměch "moudrým kn~há:m hlubokých smyslů a velikým dekretům", jeho příkrá nedůvěra k "mistrům kolejským" a k "žákovství školnímu" i k "doktorům Antikristovým" vytryskly z jeho zásadního odporu k veškeré rozumářské scholastice v theologii. Chelčický - a právě jen on jediný u nás, nikoliv Blahoslav a Komenský - byl z rodu oněch odhodlaných a důsledných myslitelů, vyvrcholivších Rousseauem a Tolstým, kteří se mrozili nástrah a osidel, jaké strojí učenost svobodě a pravdivosti dokonalé duše. Vytušil, kterak věda a nauka svádí k mechanismu, jenž ohrožuje volný tep srdce roztouženého po božím světle; položil rozhodný důraz na svéprávnou duševní silu, proti níž všecka učenost kolejní jest jen mdloba a stín; upozol'nil, jak služba liteře radí k pohodlí ducha a k ochablosti vůle. Neučený laik jihočeský, který v Praze úmyslně míjel universitu a její disputace a kvestie, poznal sotva z dá1Jky scholastickou syntesu vědy a náboženství a přece odhadl v její zásadě krajní nebezpečí pro člověka božího. Jak by hyl as pobouřen ve Vitemberce Melanahthonově! Byl by se tam jistě zhrozil ďábla, jenž nadobro chybí v tak rozsáhlé a rozvětvené demonologiLutherově a jenž obahází dnes jako před čtyřmi věky: stu· deného a opatrného ďábla v taláru a baretu magisterském, jenž mechanické své přispění neosobní a metodické nauky nabízí hned pochybovačnému knězi, hned válčícímu panov 23

[na začátek stránky]