Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 20

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

movány anebo krumplovány bývají. Zlatá koruna drahým kamením náleží, aby se skvěla a louka rozličným kvítečkem prokvítala a zvláště nepříliš blízko stojícímu zraku divně se měnila. A protož i my toho, což jest již do našeho ja. zyka vnešeno a my jsme to i obvyklostí ztvrzené zastali, uží. vejme jako svého."

Zde a často jinde se nepodrobil zrak tuhé kázni myslitele a stylisty: zevní svět příliš vábil rozkošnými obrazy plně vyvinutou Blahoslavovu vlohu visuální.

Bylo by však marným omylem, dhtěl·li by kdo v zrakové schopnosti Blahoslavově spatřovati jeho duševní rys vůdčí; nemůže býti sporu o tom, že byl v podstatě a u d i t i v e m.

Muži, který ve své církvi proslul jako kazatel a skladatel písní, nebylo slovo ledabylým zvukem, nahodilým nástrojem, lhostejnou hodnotou - nepřestával o něm přemýšleti, studovati a vyšetřovati je teoreticky, pracovati s od· danou pokorou o jeho modnocení a zjemnění. Blahoslav věnoval kultuře slova valnou část svého života, ať se zabýval v "Muzice" slovem melodickým, které letí na křídlech hudby, ať humanisticky vážil a tříbil v "Gramatice české" slovo správné a učené, ať ve "Vadách kazatelů" kritisoval podmínky působivosti slova mluveného a deroucího se z úst řečníkových do srdce zástupů. Pro reformační názor Blahoslavův má slovo pHmo význam mystický - jest doroz· umívacím prostředkem mezi člověkem a Bohem; i pro něho odhaluje vstupní věta evangelia Janova praprincip křesťanství: "Na počátku bylo slovo, a slovo bylo u Boha."

Zdálo·li se Blahoslavovi snad v mládí, že vlastním středem života a pravým předmětem poznání jest člověk, spa· třující zrakem v kráse stvořených věcí moudrost a velebu Stvořitelovu, dospěl později nezvratného přesvědčení, že všecka pozornost má býti obrácena k člověku hovořícímu posvátným slovem s Bohem a hledajícímu pro toto slovo výraz nejdokonalejší. Proto nepoznáváme osobnosti Blahoslavovy nikde tak plně a jasně jako tam, kde v duchovní

20

[na začátek stránky]