Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 16

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I I. JAN BLA H O S L AV NA ROZCESTí

(1916.)

Se sedmadvaceti lety vstupuje Jan Blaiho~lav do literatury, aby jí dobyl jarou ~vostí ducha bohatého až k mamotratnictví a srdečným teplem výrazu tak:měř básnického: roku 1550 mladý Moravan, jenž se právě vrátil do domova z filologiCkých a bohosloveckých studií v cizině, vydává v Praze neveliký "Spis o zraku, jak člověk zrakem, to jest vidě. ním a hleděním sobě nebo jiným škoditi může". Z naiéhavě horlivého traktátu, který po kazatelsku užívá praktické psychologie pro záměry mravoučné, mluví radostné a výbojné mládí spisovatelovo: kvetoucí skutečnost svými tvary a vděky zaútočila na vnímavou duši jinochovu, volná příroda v jarním rozpuku naplnila bystré oko sterými obrazy svě· žích barev, cizí kraje i půvab domova vycvičily Blahoslavovu vlohu pozorovatelskou.

Nehlásí se tu však pouhý úžas mladistvého, do široka rozevřeného Zlraku a v jaré nevinnosti žíznivého srdce nad "lepem a vnadou věcí krásných a libých, na kteréž svět duše jako čihař sojky lapá." Z těchto stran zároveň výmluvných i barvitých proudí k nám vlažný dech omlazení lid· stva, které za inspirace starověkých básníků snímá se &kutečnosti tlumivé závoje a chystá se k radostným zásnubám s přírodou i s antikou. Jako sHčný ornament, sloužící však zároveň názornosti, tlačí se vděkuplnému kazateli stále do pera zaokrouhlené obrázky přírodní, založené na přímém postřehu; s pozornou láskou propracovává český humanista drobné výjevy z řeckého bájesloví a římské bistorie o Pa·

16

[na začátek stránky]