Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ravana Sohona, který matného Meinharda Sohiffnerova nahradil historickou postavou horlivého pána protikališného Oldřicha Sezimy z Ústí . . ., taikto legenda, zrozená z úpěnlivé naděje pronásledovaných a tajných husitů českých, se obrátila posléze proti nim; do té míry promýšlené bylo úsilí domácí protireformace. Ale ti. řada českých spi. sovatelů se přiklonila od prostého lidového podání k motivioky bohaté úpravě německýoh romantiků: tak V. K. Klicpera v hlavním ději své rytířské hry Blaník, tak J. K. Tyl v pobOČiním motivu dramatické báchorky Jiříkovo vidění; oba vábiIa k látce ovšem také tendence vlastenecká.

Až potud vzorný Krausův rozbor pověsti postupuje krok za krokem, nemíjeje ničeho, co by pro výklad motivů bylo významno, ale pak nepřihlíží k jedné podstatné stránce legendy blanické. Svatý V ádav, vévoda české země, zjevuje se podle Krausových vývodů v čele blanického vojska teprve v umělém podání 40. Ilet: původně si vypravoval prý lid pouze, že se k l.'ytímmz hory připojí až po k1.'Yeprolití na bílém koni s ,kopím. Tu bylo by nutno studii Krausovu doplniti snad důikiadnýmrozborem 'legend svatovádavSlkýdh a jest velmi pravděpodobno, že pojítkem mezi blanickou pověstí a proroctvím o příští sv. Václava byla chiliastická důvěra v osvobození země české, zrozená v dobách nejtěžších; odtud zařadění národního světce v čelo vojska zakletého, ale očcl<ávajícího plnost času.

Pověst blanická, kterou nejvýrazněji hutným a kovovým slovem zaznamenal Alois Jirásek ve Starých pověstech českých, náleží k běžným a drahým motivům českého moderního umění; zpracovali ji Levý a Aleš výtvarně, Smetana a Fibich hudebně, Vl.'chlický a Jirásek slovesně. Bylo by třeba nové studie, obdobné pojednání Krausovu, jež by sledovala obměny a růst legendy pod rukama novověkých českýdtmistru, kteří potlačují stále romodnějti.živly romanticky cizorodé, zdůrazňujíce základní prvky národně prorocké. Při tom vždy určitěji proniká dvojí hlUlboké pojetí, o němž neměli němečtí ani čeští romantikové potuchy; dokonale vyhraněno to nacházím jednak u Bedřiéha Smetany,

13

[na začátek stránky]