Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

lze souditi1'02lborem lidovýdh proroctví, většinou zachovanýdh v psané a tiskové úpravě doby pozdější, že lid náš i za časů ušlechtilého jesuity vzhlížel k Blaníku s dechem zatajeným. Nikoliv český lid všechen, nýbrž pouze. tajní stoupenci husitské a bratrské víry: v chiliastických tužbách vyznavačů Beránkových se sdružuje obnovení kalicha s krvavou protiněmeckou bitvou pod Blaníkem, k níž vyvede Bůh z hory vojsko sil:né a statečné. Přesvědčivě dovozuje profesor Kraus z tohoto podání, jež jest zachováno v několika versích, že původně nebyl svatý Václav s blanickou legendou ve spojení, nýbrž že v památné hoře dřímali boží bojovníci, čekajíce, až udeří hodina kalicha a obnoveného panování jména českého v zemi zděděné .- Pronikavé změny doznala blanická pověst v neobratných rukách německých lžiromanti:ků, kteří za úsvitu českoněmeckého písemnictví préllŽského podle dobrodružného vkusu svého čtenářstva špet1kovali české hrady a vrchy krvavými a'tajemnými zkazkami a jako praví synové soumraku protireformační doby, nešvařili naši minulost náboženskou pom[ouvaónými bajkami jesuitskými. Z nesympatického a zapomenutého zástupu ,těchto pisálků, jejž zná lépe než kterýkoliv jiný dějepisec literární, prof. Kraus zkoumáním stejně lopotným jako důmyslným w:-čil lžirhistorického vypravěče Josefa Sdůffnera jakožto přetvořitele 'legendy blanické. V ubohém románu rytířském z r. 1798, psaném cha· trnou němčinou, "Zdeněk ze Zásmuk a jeho druhové čili Rytíři zamčení ve skále", sloučil Schiffner starodávnou, všeevropskou báchorku o Fortunátovi s lidovým vypravováním o Blaníku, ale tomuto dal protihusitský a protičeský ráz: zakletí hrdinové blaničtí nejsou bojovníky božími, nýbrž naopaik statečnými odpůrci loupežných hord husitských; v čele bohatýrů, mezi něž Zdeněk ze Zásmuk, rek bez bázně a hany, jest přijat, stojí 2ižkův odpovědník, urozený katolík a rytíř Meinhard~ Schiffnerova zvrhlá romantičnost a nečeský záměr protihusitský ovládají odtud zpracování blanické látky, z nichž germanista Kraus sleduje podrobněji některé kusy německé, zvláště vypravování Mo 12

[na začátek stránky]