Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického - str. 228

[na přehled] [na text]

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 229 s. (Kytice ; sv. 13)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Obsah.

Ovod . S

I.

Tljemltvl ICIIlI (Z hlubIn) 15

Zpiv Sltyrl (Duch I Iv6t) 15

Noci u mofe (Symfonie) 18

Nollurno (Rok ni Jihu) . • . 21

S Bohem oce6nul (Role na JIhu) 2 Elelogl (Eklogy I PlsnU . 2 Slolty (Pouli 1c Eldoradu 23

TOni (Pouli k Eldorldu • • • 2 .•

'Irnl mollv (Pouti k EI orldu) 25

Po delll (Pouti k Eldorldu) 25

Veternl lIlda (Co flvot dll) 25

'ltro (Jak t6hla mrltna) . . . . . • 27 Vldalujlcl le bou" plk t6hll mrltnl) 27

Kouf ni blehu Pile ttihll mrltnl) 2a

Mislc po boufl (Sonety lamot6le) 29

Olenl (Zllt~ prach) . . . . . •. 29

Pod hvěldlml (Mot~1I vlech barev) 29

Pod klltany (Mot~1I vlech barev) 30

Ticho (elrovnti llhradl) . . . 32

Mislc na moll (ROlné malky) 3 ..,.111 lese" (Holleli jtidra) . . •• 34

·Vlpom nkl (Nové sonety slmot6fe) 35

·Pllni poutnllce Iplsně poutnllel) . 36

Modlitba k noc (Napadlo rOIY) . • 39 POdll mnl luka (Poslednl sonety .amo t6fe) . . . .. ......• 39

Krljlnl pfl měslcl v lliff (Pfelerofen

lenll) . . . . 39

'Iblon' (Mli vlast) . . . . . .co

Ide6lnl krall na (Prchavé Iluse) .co

Po bouli (Slrom flvola) .• ,

Ráno (Mef OamolelOv) .• ,

II.

Myrta - cyplll (Z hlubin) .• 2

Requlelclt! (Z hlubIn) . 42

Barkarola (Sny o !těsll) . ..2

V Ievělu IIpy (Sny o 116111). . •. .• 3

Tak mám lebe plnou duli (Eklogy a

plsně) .•.•

Ekloga (Elelogy a plsně) . . . .• .•

Sladle~ domov (Eklogy a plsně) "5

Zavlr6m otl (Dojmy a rOlmary) . . • ..6 Balada o vlasech moji panl (Dojmy

a rozmary) .........• 46 Balada, III jlem Iplvll po kr6sném

snu (Dojmy a rOlmary) . . "7

SVllebnl (Poutl k Eldoradu) . ..a

Cesta olellm (Pouti k Eldoradu) .• ,

AdagIo (Pouti k Eldoradu) .• 9

Vefer (Co 11'101 dal). •.• 50

Plse" o 1161t1 pak láhla mrlfna) 51

'Ime smulnl oba ... (Zlal~ prach) 52

Cestl (earo'má zahrada) . 52

Notturno (earovná lahrada) . 53

Vlpomlnlea (Carovnli lahrada) 5"

Plse" (Dni a noci) 5"

Plse" (DnI a noci) .. 5 Podobizna (HoIU J6dra) . 5 Oesdemona (Holká J6dra) 56

S Bohem I (HoIU J6dra) • . • • • • 57

Itrene Appassionato (Holk6 J6dra) 57 A povldall... (Moje lonata) • . • • 61 Blfllla o troJI metlmorfole Vlila m'

drahé Pllnl (Moje lonlte) • •• SI

Za trochu 161Iey... (Oknl v bourl) 61

Plse" neUaltn?ch mllencO (Okne

v bouli) • . • 59

Sen (Kytky liter) •. 59

Kohouti (KnIha Sudltek) • • • .• 59

Pták v hnlldě (Nef lmlknu docell) '"

My 1/11 (Pollednl lonety lamot6fe) • " MetamorlolY (Po.lednl lonety lamo me) . . . . 42

Sen (Pavutlny) . . • 42

Vory (Role b6lnlkOv) . • • •• "

Ubllllll'l, llilko... (TIch' kroky) 64

Pod Jednu podoblfnu (Z6pady) 64

PIle" (Kor6l0vé oltrovy) 45

Pl •• " (Kor610v' oltrovy) • • .6S

ROlvlha (Kor6l0vé Oltrovy) "

Dojem (Skry16 zdroj.) . "

Clul.rle (Zav616 It.lky) 67

liL

PIlně o mé dce" Mllldl (Mot911 vlech

blrev). . • . . . . . . . . • • '9

PII." pro mou dceru Evu (DnI a nocI) 71 Své dcell (Nov' lonety lamot6fe). • 71 POdll mnl pIle" pro mou dceru (tlvot

I smrt) .. .....•... 72

Ballala o m9ch dvou dcer6ch (MoJ.

lonltl) .. .... 73

Děli Idou IPlt... (Plvutlny) . .. 75

Prvnl ples nié dcery (Rok b6lnlkOv) 7"

Odleld m' dcery (Tlchě kroky) 7"

DIt'U (Tiché Ieroky) . . . . . 75

Otlskě lny (Fanf6ry I kadence) 7'

Na celtu (Zlv6lé Itezky) 76

lY.

Hoc erat ln VOtll (Sonety lamot".) 71

Oule \HUdbl v dulI) . • . . .• 7'

Ghaze o mlado.tI (Hudba v duli) 79

Podle 'obe (Hudba v duli) • • • . 79 Balada o mernolll vleho(Hudbl v dulI) 79

Paprslek (Zlat? prach) • 10

Staré r6ny (Zlit? prech) . • •• 81

Duch AnalYlY (Dědlctvl Tantalovo). "

Mezi velnlckou mll (Oědlctvl Tan tllovo) . . . . 12

21'101 (Oni a nocl) • • • . • . • • 12 Balldl la odch6zeJlcl mladoltl (Hofk6

Jádra) . . . . . . . . . . .• 15

Schody (Brevlr modernlho tlověka) •.•

Ouhl (Brevll modernlho tlovlke) . . 15 Kdyl dUo tvé J.st dokonáno (21v01

I smrt) . . . . . . • . • "

Dumka (Potulky kr610vny Mab) "

Olena v bouli (Okna v bouli) 17

Nervy (Oknl v bouli) . I Jen Ielld (Okna v bouli) • 89

Povzdech (Okna v boum 89

Epltal lobl (Oknl v bouli) 90

Poutnlk (Okna v bouli) • • • • • • fO

228

[na začátek stránky]