Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického - str. 221

[na přehled] [na text]

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 229 s. (Kytice ; sv. 13)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Cardueci Giosu~ (1885-1908), velký lyrik italský, Vrchlickým ucdvaný a mistrovsky překltdaný

Casa Giovanni (1508-1556), spisovatel vlaJsk6 renesance

('aruerie fr. duchaplný hovor, rozmarná stat

Cem Hmská bohyně úrody polni a hospodářství

citadelÚJ it. tvrz nad městem Colonna Vittoria (1490-1547), básnUka italsk6 renesance, přftelkynl Michel Angela; Vrchlický jí věnoval báse6 t6hož jména (1877)

Coventr, anglick6 hrabství a město t. jm., slavné pověsti o Godivě, kterou Vrchlický zpracoval dramaticky (1907)

cynický vl. řec. kynický, pfivrfenec řecké filosofie dotýkajícl se nestoudně vztahd mravních i společenských, nestoudník

tabTaka pokrývka na koně

Damoklr2v met. Damokles, dvořan syrakuského tyrana Dionysia, se stal po svép1 přání vládcem, ale opustil tron, vida nad sebou meč na žíni uvázaný; 6středJÚ tragický motiv poslední btsnické sbírky Vrchlického téhož jm., pohrobně (1912) vydan6

Danaidka, Danaovna, dcera Danaova, i se sestrami potrestána za vrddu bratrancd a snoubencd dm, že v podsvěd musila stále nalévati vodu do hezedn6 nádoby

Dante Alighieri (1265-1S21). italský, nejvědí středověký básník; Vrchlický nejen přeložil jeho "Božskou komedii", ale učil se od něho po celý život

Desdemona hrdinka v Shakespearově tragedii "Othello"

Deru chaTitatis, Mh lásky, narážka na závěr Ibsenovy tragedie "Braod" Diana římská bohyně luny, honu. cudnosti

Diogenes řecký filosof doby Alexandrovy, nejpověstněj§i ze Ikoly cynické

diripuisti vincu1a mea lat. rozvázal jsi moje pouta, Zalm 116. 16

DivituJ commedŮl BolsU komedie

Dantova o třech dilech: Peklo, Očistec, Ráj

dormitoF lat. lowce

Edom starověký núod semitský v jimí Palestině

Eden ráj

Echo ozvěna, u aekd nymfou zosobněn!

eklol(a pastýřskt píse6 po zpdsobu antick6n

ekypál franc. koUr, dvojspře!l Elaorado vl. el Dorado, Ipan. vl. pozlacený muž, místo blaleného po· bytu

elf hravý skHtek z prdvodu kr'lovny vn

Ellora vesnice Přední Indie, proslult podzemními skalními chrámy

t. mOTta portug. jest mrtva; s nápisem dm vrácen z Bahie dopis psaný rodinou Kleměně Kalalové (18511889), proslulé české pěvkyni; slova ta dala název Vrchlického knize {)ohrobních elegii, věnovaných 1889 (a v rozmnož. vyd. 1894) památce Kleměny Kalalové

Elohim hcbr. Bdh, Hospodin vl. Mocný Eos ř. bohyně červánkd, Zora Epiktétos řecký stoický filosof I. stol.

po Kr.

elňlog ř. doslov

Erasmru Desiderius • Rotterdamu (1467-1586), proslulý německoholandský. humanista, filolog, bohoslovec, kritik

Erymanthos pohořl na Peloponn~ na rozhraní krajin :Achaie a Ar. kadie

eskapáda fr. óchylka, odbočka, postranJÚ dobrodru!stvi

Etrusk starověký obyvatel středitalsk~ krajiny Etrurie pdvodu neznám6ho; v umění výtvarném zvl. sochafsk6n Etruskové vynikli

eunueh kleltěnec, stráJoce har6nu na východě

EUTopa podle řecké btje dcera Foi· nikova, unesena Diem v podobě sliěného bilého býka

evoe řec. lat. radostný výkřik při slav. nostech boha Bakcha

fant6m řec. přelud, pHzrak

221

[na začátek stránky]