Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického - str. 220

[na přehled] [na text]

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 229 s. (Kytice ; sv. 13)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Slovníček.

Ackermannová Luisa (18U-1890), francouzská filosofická básnffka pe_ simistického rázu, z ní! Vrchlický pfekládal

adagio (adadlo) it. volně, pohodlně (hl. v hudbě)

Adam velký Polsky Adam Mickiewicz (1798-1855), největií básnfk polský, zosobňující národního ducha; z básnictví polského stál Vrchlickému nejbUle

Adonai sem. oslovení Boha-Jehovy = Hospodine I

Adrasté nymfa, která vychovávala

boha Dia

agave tropická rostlina liliokv~tá aliJbastr (Iběl, vzámý druh vápence alfa fecké a, počátek abecedy, po Mtek, východisko vI1bec

Alkmene choť AVlfitryonova, milenka Diova a matka Heraklova

alma mater lat. velebná, vmelená matka

alumnát lat. vychovatelský ústav, hlavně knělský

Ama, labora et ora lat. miluj, pracuj

a modli sel

Amorett malý, okfídJenv b6lek lásky anachoreta f. poustevnfk

analysa rozbor, sklon dule rozDfrati a rozkládati zjevy livota duchovn(ho, mravního i společenského

Angelo Michel Buonarrotti 1475-1564, italský malíf, sochaf, stavitel, vrcholný duch vlalské renesance. Psal také básně. které Vrchlický pfekládal; Vrchlický učinil ho hrdinou své básnické skladby "Vittoria Colonna" (1877)

A/Jokaly"sa čili Zjevení Sv. Jana prorocko-visionářská kniha Nového zákona

a/J"assionato itaI. prudce, válniv/!, hl. v hudbě

ATetino Pietro 1492-1557 vtipný a bezuzdný spisovatel vldské renesance; hrdina komedie Vrchlického stejn. názvu (1892)

ArchifJel f. souostroví

Ariosto Ludovico 1474-1588. slavný italský epik renesanbú, jeho! "Zu fivého Rolanda" Vrchlický plelolil

Armida jedna z p6vabných hrdinek Tassova "Osvobozeného Jerusalema" asfodelos podle řecké mytologie květina v podsvětí

askerské zdroje v boiotské Askfe pod Helikonem, rodilti Hesiodově asketa řec. mu! přísné, sebezapfravé kázně

Astarok, Astarte foinická bohyně !ivota a smrti, chot Baalova

ataman kozácký hejtman

atom nejmenlí, chemicky nedělitelná Mstice hmoty

auditivnf lat. sluchový, sluchově nadaný

Avignon. jihofrancouzské m&to, doěasné sldlo papelské a středisko kulturního !ivota časné renesance

Bál Baal nejvyJ§í foinický b6h !ivota i smrti,

Ballada lyrická, psaná podle středověkého vzoru francouzského se závěrečným "poslánfm", shrnujídm obsah i smysl

Balada fwo domo ma, ve vlastním zájmu, o sobě samém

ballata baladě lyrické podobná, ale kratJí báseň lyrická podle vzoru frl'.ncouzského, vyznafujíd se hojným opakováním a umělou stavbou rým6

balustráda itaI. zábradlí, zvlUtě

u schodiltě

barkarola italská píse! rybářská bozalt čedič

Baudelaire Charles (1821-1867), velký lyrický básnfk francouzský, Vrch· Iický z něho pfekládal a silně podléhal jeho vlivu

Bedlam blázinec v Londýně

bengali du!toperý pták indický Briareus storuký obr, syn Uranb,

v hlubinách země pevně upoutaný

Ryran George Gordon Noel, lord (1788-1824), velký básník anll'lický; z mládí mocně p6sobil na Vrchlického, hl. svými oslavami mole

220

[na začátek stránky]