Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 99

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

chalcedon, jaspis, ametyst, záhněda, polodrahokamy, odrudy křemene.

ideální, značí zde tolik jako všem, í nejpřísnějším požadavk{}m vyhovuiící.

llIustrierte (čti l\ustrýrte) vlastně llIustrierte Welt, česky Obrázkový svět, známý časopis zábavně poučný, vydávaný v Německu.

iniciálka (i = y, z latin.) = začáteční písmeno v kníze (na začátku povídky, odstavce atd.); často zdobené. inspekční důstojník, ten, jenž ustanoven určitého dne

v kasárnách atd. k dozoru čili inspekcí. instal1ace = nastolení.

interessovati (z latin.) = zajímati, baviti. item (latin.) = rovněž.

justiciár, soudní úředník vrchnostenský dle starého zřízeni,

platného do r. 1848.

Kaifa, tež Hai/a, přístavní město v Palestýně. kanonýrský = dělostřelecký.

kanovník, duchovní hodnostář při větším kostele. Karmelitáni, řád mnišský. V Praze měli klášter při kostele

Panny Marie Vítězné v' ulici Karmelitánské na Malé Straně.

kavkazské plémě = bílé plémě.

kidronské stráně, dle potoka Kidronu a Cedronu u Jerusalema.

Klementinum (i = y) soubor budov na Starém Městě Pražském blíže mostu Karlova. V Klementinu umístěna je universita, knihovna universitní atd.

Kolín nad Rýnem, německy Kain um !Rhein (čti Kheln am Rajn) starobylé město německé nad řekou Rýnem. kolportovati = roznášeti; na pf. zprávu nějakou kolporto vati.

komisariat, též komisařstvi, úřad policejní ve městě, komický = veselost vzbuzující.

konsulát, úřad vydržovaný státem v hlavním nebo obchodním městě jiného státu ku ochraně přislušníků státu onoho a k hájení jeho obchodních zájmů.

kordialnost = srdečnost.

Koubek, Jan Pravoslav, • 1805, t 1854, universitní professor, básník a spisovatel.

99

[na začátek stránky]