Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 52

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

A tu byla jedna. věc, . která se byla sběhla teprv před málo ~ěsíci a jejíž stopa zajisté byla pod nes na .. dně duše každého z· nás. Hráli jsme si ten~ ~rá.te my čtyři- a bylo nás , o něco víc ne~ čtyři, - v.hrad~hních příkopech. míčem .. "Velki pasák" jJn~n9vala, se vojenská . hra naše ;& \Uilenq semo tam9 .po qěkolik hodin, Měli jsme překrásný míč, gumový, jistě. že za dv:a, dvacetníky. Hráli jsm~ výtečně, nebot. kolemjdoucí ,granátník ·se zastavil, .abys~ nám .o,bdí:voval..Stál.. tu dlollhl:>, ano pak. se i posaq.il do. drnu, aby se mohlobdivc> vatipohodlněji. N;,íhle se stalo, že míč se kut41el. zrovna kQlem ,něho. granátník se .natáhl Jíně, až' se na břich převalil, a zachytil.jej. Promalu ,pak vstával- to v.stáyáníj.t\honemělo ,Žádnéh.o konce -:-. amy očekávali, kam aS~ mohutná jeho pravioe míčem mrští, Ale mohutná j~ho pravice vstrčila mí.~. popodlně do; kapsy al,llohutné jeho tělo hra .• balo Sť?, lí~ě,po úbočí vzhůrl,l. Obklopili jsme ,gra;.

ná.tP\~~'. ,.prQsil.i, ř,igeli, hro.z. iH ,- resWtá~"bY.I, u, do.~tal p~o~op Holý poqléwek "a"Mikuliš z. lrIusi také jeden.;Pakjsme.metílli kamení, alegr.anát-. oíl<.. se rQzběhl po nás, a spraveq}jvá historie musí

zaznamenat, že jsme utekli ",ši,(fpni •. , .. .

; "Víte,.I,l)yudělali z~~la..dobře, žedsme ho neseprali, ii :vyk.ládal pak Jan Zižka z Trocnova. "Vít~, co ch~qllle, 11 .kdo,ví" co. by se bylo stalo 1 Když je spikn)1tí'dnevi.se nikdy, co se může stát, já;j;Q znám I.

Jáu. žjse.Ill .. ~e l.c~IÝ . .třál" - chtělj~m c~l~a. chyt.it; - ale. mys.liU~1ll si,: Počkej. jeQ~" Jasnývý~lad tel} byl. vŠ~9hecněpřij.at, S vděčno.stí, a b~ý potvrzoyal, že už se celý třást a sotva se držel.

52

[na začátek stránky]