Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 12

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

12

sbírkách "D obr od r u ž s tví o d v a 11 v" a "Z á p a s y a o s u d y". Utkvěv celou 1;ytostí na této vysněné představě, která vzněcuje mocně jeho citový i dojmový' život, činí ji i východiskem nového principu slohového. Ve "Zlomené duši" a ve "Vyb o u ř e n Ý c h s m u t cí ch", knihách to záporu a pochybností, rozbil starý. uzavřený verš - nyní, nikoliv bez vlivu Březinova (a u básníka impulsivnosti Sovovy při velké vnitřní svéráznosti nelze přehlížeti vlivů velmi intensivních) dospívá k nové hodnotě veršové, k typu verše volného, členěného organicky dle rozvětvení myšlenky a obrazu a nikoliv mechanicky dle rhytmu přízvukového. U obou básníků, v tomto období především hymnickýéh a rhetorických, nabývá širý volný verš mohutného rozmachu, řečnické plnosti, freskovité perspektivy a odpovídá ve shodě co nejdokonalejší obsahové náplni této chvíle kladné a štědré. O. Březina nachází v něm svou konečnou formu, kdežto Sova, proživ citové vzrušení chiliastických nadějí, vzdává se ho a navf Velmi výrazně pojmenovaný svazek ,,] e š t ě j e cl II o U s e v r á tím e", seskupený v době, kdy mladé pokolení v Čechách ocitá se na nejistém rozcestí, uzavírá kromě

[na začátek stránky]