Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 10

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

10

sněného pro útěchu hrdých a zrazeny ch duší indivic1uelních, kterou narýsoval básník na pozadí knihy, šumí nad několika básněmi jakési tušení nového společenského řádu, spravedlivějšího zítl-ka, třetího evangelia. Osobní snění mční se v obecnou, chiliastickou naději. U básníka, jenž není filosofem nýbrž lyrikem, jest tento v podstatě citový přerod spíše vytušen, vytoužen, protrpěn než promyšlen; jest 'však tak intcnsivní, že proniká až ke koj'-cnům básnické organisace knihy. Na rozdíl od pi.edcházející Sovovy tvorby tíhne tato sbírka k syn thesi. Místo dosavadního pqdrobného rozboru osobních duševních stavll hlcdá a nalézá tu básník zhuštčné a sousti-cdčné obrazy pro ně, za jejichž ostrou, někdy skoro karikaturní kresbou jasně vystupuje obecná abstraKce, zahrnující celou řadu jevll konkretních. Jednotlivé a jcdinečné krajiny reální jsou tu sestilisovány do velk)'ch, z;'ikladnÍch linií přísné vznešenosti neb suggestivní hrů~ zy; společenské dění proniknuto jest několika význačnými. nezapomenutelnými obrazy: vše náhodné, podružné, jen časové opadlo jako slupky v ruce básníka. hledajícího trvalé podstatné jádro. Zde a v několika příbuzných oddílech pozdějších knih, hlavně .., "D obr o d r tl Ž s tví c h o cl vah y" stal se dosavadní dojmový a náladový lyrik

[na začátek stránky]