Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. I

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

POZNÁMKY.

Druhý díl monografie o Svatopluku Cechovi byl již, jako ovoce posledních let válečných a prvního času svobody, hotov, když jsem psal předmluvu, otištěnou v čele prvního svazku. Nemám k jejím slovům co dodati; po každé stránce, v textu i v poznámkách. podávám pouhé pokračování jak podle metody, tak podle výkladu. Pouze poměry na knihkupeckém trhu a v tiskárně, které podmínily již rozdělení spisu,. zPů",obily, že druhý svazek vychází později, než jsem se nadál.

I. Tábor a Golgota.

Str. 2. Puchmajerova Oda na Jana Žižku z Trocnova r. 1802; Hankův plán "Žižkyády«, viz Máchalovo vydání Hankových »Písní" v "Novoč. knih.« III., 1918, LI. a LlI.; o záměru Mickiewiczově viz E. Jelínka Slovanské návštěvy 1889, str. 178 a 179.

Str. 3. O významu husHského dílu Palackého pro krásnou literaturu v jubilejní stati Voborníkově, C. C. M. 1898, str. 302 a 303; poměr Cechův k Meissnerovi probrán F. X. Šaldou, M. Jan Hus v moderní poesii české, 1915 (M. J. Hus v památkách lidu českého, str. 111-112); »Boží bojovníci« V. Šolce (nikoliv Štolce, jak zde a na str. 68. ř. ll. shora omylem uvázlo) otištěni v Quisově vydání "Prvosenek«, 1905, str. 333; poměr Sv. Cecha k historickým zprávám u F. Strejčka, O Sv. Cechovi, 1908, str. 251-253; Voborník, Sv. Cech. Jeho život a dílo, v »Owětě« 1906, str. 873 a 874 uvádí Cechova »Žižku« mimo Palackého a Tomka v souvislost ještě s jinými díly dějepisnými, Betzoldovými Zur Geschichte des Hussitentums a s Gollovou edicí Kroniky o Janu Žižkovi, myslím, že neprávem.

Str. 5. Čechův redakční doprovod spisu Tomkova, na nějž upozornil Voborník 1. c. str. 874; není pojat do souborů Cechových kritik a referátů S. S. XXVIII.

Str. 7. O Ot. Cervinkovi, Voborník 1. c. 874 a úvod Fr. Tichého k básnickým povídkám Cervinkovým ve Svět. knihovně 1917. Voborník, 1. c. str. 873 povšiml si také obrazu Svobodova, ne však slovního doprovodu Hálkova, Cermákův obraz Prokop Veliký před Naumburkem však v této souvislosti významu nemá.

Str. 12. Vereščagin u nás vystavoval po prvé v září 1886, viz Feuilletony Jana Liera III, 1889, str. 75-93, ale již r. 1881 přinesly Humoristické listy jeho karakteristiku od J. Nerudy, viz Nerudovy S. S. XXXIII, str. 341-343; vidění kostlivce chválí zvláště Šalda 1. cit. str. 112.

Str. 16. Voborník, který právem na str. 877 zdůrazňuje dramatickou a mravní náplň Čechova »Zižky«, upozorňuje zajímavě, jak Čech ještě v "Hanumanu« IV, 326 se v Žižkově vítězství podivuje triumfu nad sebou samým.

Str. 18. Vrchlického »Praha« zařazena do "Zlomků epopeje« 1886, rapsodie \>Žižka před Prahou« do »Bohů a lidí« 1899; viz také úvahu o pražských motivech Jar. Vrchlického od Mil. Weingarta v III. sv. Sborníku Jar. Vrchlického, 1917; »Praha« S. S. XIX., str.' 253-256.

Str. 19. "V buřanu« S. S. II. str. 198-202; Palackého zpráva o Husitech v Ukrajině IV., 1. odd. str. 458-459; o poměru básně k »Husitovi na Baltu« u Strejčka, 1. c. str. 253.

Str. 21. »Divadelní proslov k 25. jubileu Akademického čtenářského spolku«. S.

S. XIX., str. 229-235.

Str. 22. O vnitřním sporu za let konviktistických viz v »Druhém květu«, S. S. 1., str. 189-191; o Miloši Cechovi a jeho krislch náboženských v nekrologu od Ferd. Strejčka v Topičově Sborníku 1922.

[na začátek stránky]