Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 65

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA

DRUHÁ.

»SLAVIE.«

.Kde bílý orel k zoři vzlétá, a lípa obrovitá vzkvétá, pod větve svoje širodalné

zvouc velké Slávy plémě valné, ve svorné lásky zfídle:

Ten šik je milj / Vždy stanu v něm na nejkrajnějšlm kftdle /"

.Na křídle nejkrajnějším.· 1888.

SlovanstvÍ Svatopluka Čecha, vypěštěné již otcovskou výchovou a živené od studentských let jak básnickou četbou, tak trvalým zájmem politickým, kolísalo nejprve ve svých zálibách i zásadách, což se jevilo zvláště ve sporu polském, ale černomořská pout rozhodla trvale o dalším směru slavomilství českého básníka. Přestal ď pohlížeti na slovanskou vzájemnost jako na otázku čistě kulturní,: s čímž se spokojoval jeho duchovní učitel Jan Kollár, a uvědomil si \ daleký politický dosah všeslovanství, ačkoliv se při tom nevzdával! základního citového vzrušení, z něhož vždy temenily jeho projevy o ve- :

Iikosti, kráse a budoucnosti slovanského kmene a o hluboké vnitřní spo- . íitosti veškerých jeho národních větví. Od návratu z Kavkazu obracel Svatopluk Čech stále rozhodněji svou důvěru a naději k carské veleříši, očekávaje od ní pomoc a spásu také pro Slovany ostatní a jmenovitě pro národ svůj; takto opustil kritičtější stanovisko Havlíčkovo a vrátil se k nazírání starší romantiky vlastenecké, Antonína Marka., Jana liollého a Václava lianky, které po ůčasti politických i kulturních předáků na moskevském sjezdu mi.rodopisném nabývalo v Čechách opětně vrchu.

Politické a válečné události sedmdesátých let dávaly za pravdu ruskému zanícení našich slavomilů. Když na různých místech Balkánu.

5 65

[na začátek stránky]