Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech. Díl 1 - str. 1

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl první. Praha : Vesmír, 1921. 237, xv s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA PRVNÍ.

PRŮPRAVA LITERÁRNÍ A PRVOTINY BÁSNICKÉ .

• Ta myšlenka, jež v duchu vašem vznikla, hloull koření, pne výše silný kmen,

a mnohá věc nám všední jest a zvyklá, již z dálky jen vám kouzlil vábný sen.'

.Mrtvým vlastencI/ni". 1887

Veliká jednota, která zákonným řádem pojí všecko myšlení i slovesné tvor·ení národní obrody české na sklonku včku osmnáctého a v první polovici devatenáctého století, obiímajíc stejně osobnosti oddané rozumovým hodnotám osvícenským jako díla zrozená z plnosti romantického cítění, láme se na pohled v literatuře šedesátých a sedmdes{ltý-dl let.

Jako hlučná polnice zvoucí k útoku zalehl do skličující tišiny doby rtakčJJí rozhodný hlas náčelníků pokolení Májového, jíž žádali po slovesném umění důsledný odklon od minulosti, od básnické fikce, od národně uzavřeného žívota a doporučovali ve litopách zahraničních svých učitelů nejtěsnější přilnutí k rušné přítomnosti evropské, k nejbližší skutečnosti moderní, k poe.sii všesvětové a všelidské. V bouřlivých letech mladistvého svého vývoje zavrhovali básníci z »Máie« a kritikové z »Obrazů života« s nesmiřitelným důrazem i veršové řečnictví abstraktních pojmů, vznešených slov a strojeného patosu i naivní písňové umění lidového střihu a selankovité příchuti, zříkajíce se tím iak strnulé poetiky klasické, zdomácnělé II nás vlivem školy Jungmannovy, tak poslovanštěného a zdůvěrněného romantismu, jak jej zpracoval Čelakovský. Domácí vzory a původní tradice byly na čas odsunuty tčmito učeliv}'mi stoupenci »Mladého Německa«, kteří správně pociťovali, že dosavadní české tvoření slovesné tvrdošíjně se zúžuje na několik básnických druhů a forem. Přimkli se proto k mistrům cizím: v důvěrné a rozjímavé lyrice Ic tleil10vi a k Lenauovi; v básnické povídce k Byronovi a k Puški1* 1

[na začátek stránky]