Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentský almanach 1906 - str. 112

[na přehled] [na text]

Studentský almanach 1906. Praha : Svaz českoslovanského studentstva, 1906. 123 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

112

-prosto o akademické hodnosti a tituly. Nelze však naopak vůbec říci, že by byl l1avlíček nikdy nestudoval soustavně a účelně. V Praze mimo školu v době filosofické i seminářské uceloval a učleňoval své vědomosti stavě se již tehdy do služeb lidového buditelství; po vyloučení ze semináře v Německém Brodě vzdělával se široce a úměrně zejména slavisticky, {1oplňuje poznání jazykové a literární studiem historickým, snažil se získati si naukovou l?odstavu pro racionalismus a skepticismus dotud spíše jen instinktivní, vnikal podrobněji do ideí písemnictví německého. Na Rusi v domě Ševyrevově pokračovala tato harmonicky se doplňující studia: vedle moderní literatury ruského realismu a vedle písemnictví slavjanofilského bylo tu zastoupeno německé osvícenství XVII. věku s Lessingem v čele a mladoněmecká liberální a emancipační tvorba současná. Knižní vzdělání střídalo se u l1avIíčka vždy pravidelně s bohatstvím poznatků životních ze všech vrstev i útvarů společenských, k nimž přinášel l1avIíček stejnou míru mladistvého zájmu lačnícího po živé a silné realitě i mocně vyvinutou, ostře postřehující vnímavost, která se nikterak nedala obelstíti modním. sentimentalismem obestírajícím vše příjemnou, ale zatemňující mlhou. Tato harmonie vzdělání knižního a životního charakterisuje studia l1avlíčkova i na dále, dávajíc jim zvláštní sympathický rys bezpečné jistoty. Když l1avIíček se roku 1845 definitivně rozhodl státi se politickým žurnalistou a převzíti redakci "Pražských Novin" star-al se, aby nabyl jak rozhledu po současné politice rakouské, tak theoretických vědomostí o moderním státním liberalismu a politické

[na začátek stránky]