Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. 60

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

řádu školského, jenž úspěšně soutěžil s vychovatelskou metodou jesuitskou. Ve veřejnosti i ve škole byl tento úsměvný muž úboru až podivínsky nedbalého člověkem velmi žoviálním: jeho hudební záliba í rybářský sport zachovávaly mu trvalou svěžest, z řéckých a římských kla~ sikú, které čítal stále z vnitřní potřeby a pro ra,dost, čerpal skutečnou duševní pružnost a ze svého humoru rozdával štědře kolegúm i žákúm. Vymáhal v latině i řečtině solidní vědomosti mluvnické a dbal pečlivě o správné porozumění autorúm, které již malým chlapcům dovedl přiblížiti; pokáral, pohrozil vážně i žertem; byl v jednání se studenty důsledný a spravedlivý, ale v celku byly hodiny u tohoto moudrého a dobrého muže tím, co Komenský tak krásně a povzbudivě nazývá schola ludus.

Když jsem později četl školský řád Otců pobožných škol, nalezl jsem v něm právě zásady, které profesor Budinský proměňoval v praxi, a našel jsem tam vúbec mnoho pedagogické moudrosti a zkušenosti, nasvědčující, že hrubě křivdí piaristským gymnasiím ti, kdož je buď poznali v úpadku neb se na nich setkali s některým špatným učitelem: nestranný historik středního školství českého v XVIII. a XIX. věku jim dá jistě dostiučinění a nazve je ústavy velmi dobrými. Že takovou vynikající školou bylo i gymnasium na Olivetské hoře v Litomyšli, to nám nedávno dosvědčil soudce stejně objektivní jako vzdělan)'. Bratrský kněz a populární spisovatel "Broučkú" Karafiát, který poznal také vyšší školy ,rúzného typu v cizině, chválí litomyšlské piaristy, pod nimiž studoval, jak pro jejich příkladnou snášenlivost náboženskou, tak pro jejich bedlivý zřetel k přírodním vědám, což ovšem bylo přkozeno na škole, jíž dl,ouho stál v čele učený hvězdář P. Florus Stašek. Ale to jsou již starší piaristské tradice, kterých jsem sám nezažil; doplňují však obraz, jejž si dovedu vytvořiti podle posledních piaristských mohykánú na gymnasiu litomyšlském.

K řádnému gymnasiu vedle dobrých profesorú a vedle osvícené metody učební, moudře prováděné, náleží také zvyková poesie, která studentúm vyzlacuje mladá léta. Že jí bylo málokde tolik, jako právě v Litomyšli, jest obecně známo z Jiráskovy "Filosofské historie", která již za našich dob vydatně přispívala k tomu, že tyto zvykové tradice byly věrně zachovávány .. to bylo právě slavné společenské kouzlo litomyšlských škol. Kromě něho, jež pocházelo spíše od studentú samých, vytvořili piaristé na gymnasiu zvláštní poesii zvykú duchovních, poutajících se k mohutnému jejich chrámu - a tyto t,radice byly za našich studií stále živy. I ti z nás, kdo příliš nelnou k církevní liturgii, jistě si vzpomenou rádi na složitý a zdobný ritus, kterým gym 60

[na začátek stránky]