Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. VIII

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

novaně pěstili svůj chorobně rozvitý individualismus a dávali se jim v divokých smrštich vášně a zoufalství vrhati s pyšných vrcholků sebezbožňováni do srázných propasti sebezničení, - čeští romantikové překonávali jej odďa· ným a plodným kultem lidu, národa, Slovanstva. Překy. pující cit, jenž tak často oslaboval vůli a čin cizích ro· mantikíl, čeští jejich žáci vázali účelně zřizeným, nabá· davým poznánim naukovým, a těžký smutek, který za hranicemi ssál krev ze žil a morek z kosti pokolení ro· mantického, poutali představitelé obrození našeho vyšší, neosobní, úrodnou službou. Tím způsobem romantické hnuti, jež v Německu a ve Francii vedlo k deliriu lásky a tajemství, zásvětné mystiky a smyslného požitku, churavé touhy a bludného snění, - v Čechách vedlo k de· liriu práce, oběti, činu.

Pouze přechodně a nesměle obrážejí se na jasných a klidných vlnách našeho básníctví obrozenského temné a ponuré mraky oné démonické, bolestné a divoké ro· mantiky cizí, která do poesie a do filosofie promítá bez· nadějnou a děsivou noc, zahalující rozjitřenou duši západo· evropského lidstva v období Velké Revoluce a Napoleona I. Mlhy ossianského blouznění jen na kratičký okamžík zastírají českou epiku; hřbitovní elegísmus s kultem slzí přeháni se jako plachá pára nad lyrickými prvotinami Čelakovského a záhy ustupuje širokému slunečnímu jasu, jenž je pln tepla a záře; tragická maska pozdně romantického dramatu osudového zjevuje se pouze epísodícky l1a naší Iíterární scéně.

Teprve K are I Hy 11 e k Má cha, zádumčivý a osamělý cizinec ve svém okolí, v celém psychologickém a umě· VIII

[na začátek stránky]