Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 50

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

avšak zachoval si důvěru v Boha a ve vítězství mravního řádu i za nejtěžších dob zkoušky a pokušení. Leč monologické zúžení formy není nikterak souznačno se subjektivistickou samostačností. Jak zvláště v "Řváni hrdličky", tak v osobním výkřiku v pastýřském listě "Smutného hlasu", neprosí, neteskní Komenský za sebe sama, nýbrž za vlast a Jednotu bratrskou, jejichž břímě převzal na svá bedra a za něž jako vlastenec, kněz, vychovatel přijímá odpovědnost - tam, kde jeho lkavé věty, prosycené, ano místy přesycené ponurým a melodickým elegismem biblickým, přímo uchvacují osobní naléhavostí, odosobňuje se v podstatě žal trpitelův, jsa pojímán ja-' kožto hoře hromadné,jako neštěstí národa ,j ako smutekdrkve, již jíž předurčené k zániku. 'Jmenovitě ve "Smutném hlase zaplašeného pastýře" úplně zmizela někdejší humanistická strůj, celá ta záliba v umném, ornamentálním rozvádění myšlenky, periody, metafory; srdce krvácející, vylévá se zde plnými proudy náboženského lyrismu, jejž Komenský velice věrně převzal z prorockých knih i ze žalmů staroz'konních s veškerou silou obrazů až smyslně prožitých a hrnoucích se jako hejna ptáků za podzimního stěhování.

Jest tedy jednota, jež částky" Truchlivého", různorodé podle vzniku, rozměru, formy spíná vespolek i s " Hlasem «, nikoliv zevnější, nýbrž ryze vniterná. Jejím nositelem jest mohutná osobnost Komenského, prožívající vedle osobního strádání se stejnou, ba větší intensitou utrpení svého národa, své církve, svých bratří ve víře a procházející těmito zkouškami s krvavými ranami, ale bez reptání a zoufalství. Ježto pak Komenský vždycky byl netoliko bytostí mravní, nýbrž v míře daleko vyšší osobností náboženskou, znamenala pro něho jeho křížová cesta vzestup k Bohu, závratnou možnost vždy bezprostředněji a prudčeji přiblížovati se poznáni Hospodinovy vůle, která tvoří a boří dějiny i národy. Toto náboženské drama

50

[na začátek stránky]