Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 49

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

na Lipsiově rukověti resignované moudrosti stoické "De constantia" ,k níž se sám přihlašuje: dialog, obHbenýtovýrazdoby, kdy se rodilo drama moderní, jest příkladnou formou humanistickou, posvěcenou velkým uměním Erasmovým a zde jest ovládriut neobyčejnou schopností i dovednostíretorickou, která jedinečný dar členitého a honosného jazyka staví do služeb dokonale propracované argumentace logické. Totéž platí také o druhém díle " Truchlivého" , vzniknuvším o rok později, ale nadaném ještě větší prudkostí výrazu a kromě toho naléhavějším vztahem k událostem současným: stejné alegorické postavy zaplétají se v dialogickém rámci v zápas slovní, který vyvrcholí vítězstvím pokorného odevzdání se do přemoudrého úradku Hospodinova a plesáním Truchlivého nad sliby božími o konečném triumfu mravního zákona; výmluvnému kazateli starozákonního patosu ukazuje i tady cestu humanistický mistr logického a slohového umění.

Nadobro odlišné povahy myšlenkové a výrazové jest však pozdější díl" Truchlivého" z r. 1651 psán rukou starcovou ve stínu neblahého míru Vestfálského a připínající se takto co nejtěsněji ke "Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské." Jest to "Řvání hrdličky fJ rozsedlinách skalních a skrýši přikré dlouho zůstávající", dílo mocného patosu lyrického. Snad omylem byl pokládán za čtvrtý díl" Truchlivého" z r. 1660 "Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu",· není-li jím, řadí se alespoň v tuto souvislost co nejtěsněji. V obou dílech nahrazena byla dramaticky vzrušená forma dialogická nyvým monologem lyrickým a místo napiatého sporu s Bohem zapřádá Truchlivý úpěnlivou modlitbu k němu. Ano, jest to týž Truchlivý, který se na začátku třicetUeté války dovolával přímého zakročení Hospodinova, a jenž nyní po žalném jejím skončení skoro zoufale žadoní za jeho přispění a útěchu: sestaral a změkl pod metlami let a utrpení,

49

[na začátek stránky]