Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 47

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

stickém rouše, o Andreaea, Alsteda a Lipsia, znamená to v celku málo proti jejich podnětům bezprostředně životním, které útočí na čtenáře z každé strany brandýských děl Komenského. Vidíme příval vojsk katolické Ligy do Cech, slyšíme dunění jejích vítězných děl, od Bílé hory doléhá k nám krvavá hrůza národní porážky a ze Staroměstského náměstí poslední výkřik hromadných mučedníků, hrdinských a nábožných ještě na pokraji zhouby. Hůl bludného poutníka těkajícího po Moravě i po Čechách jest zohýbána, jeho opánky, zastavivší se na čas pod ochranou žerotínskou, potřísněny jsou prachem a krví, a jíž přicházejí nové, daleko neuprosnější mandáty a diplomy proti kněžstvu bratrskému. Válečný neklid ztroskotal domácnost, poplenil knihovnu, znemožnil působení vychovatelské, mor odňal mladému manželu v jeho nepřítomnosti ženu a dvě dítky, druhý sňatek pozval trpělivou pomocnici, aby se sdílela o tíhu pronásledování a vyhnanství. Neméně doléhaly na úzkostlivé srdce českobratrské zkoušky a úhony obecné: viděl vlast českou i moravskou podlomenu státně a ohroženu národně, strachoval se o život Jednoty, trpěl rozvratem veškeré vzdělanosti domácí.

Z knih, které tehdy vznikly, má "Labyrint světa a ráj srdce" slávu světovou jakožto mohutná syntesa básnického názoru a myslitelské koncepce, obsáhnuvší v symbolismu důsledně provedeném a s mocným patosem osobnostním celou tehdejší skutečnost životní a to tak, že obraz nepozbyl po staletích platnosti. Také "Hlubina bezpečnosti" požívá mezi rozjímavými díly Komenského proslulosti: platonický filosof, hloubající důmyslně o osnově všehomíra, podává si tu v tichém souladu ruce s křesťanem oddaného srdce a nábožné příchylnosti, takže oba spojují se v posvátné modlitbě pod nebem plným hvězd a bezpečí. Traktát o "Nedobytedlném hradu, jméně Hospodinově" bývá čítán jako první odraz krušných

47

[na začátek stránky]