Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 45

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBRAZ JANA AMOSE KOMENSKÉHo,svtrtct UPROstřed těžkých dýmů a krvavých par XVII. věku stříbrným jasem, jest vtištěn do vděčného vědomí každého Čecha klidnými a vážnými rysy kmetovými. O této krásné a tragické hlavě, prozátené složitou kulturou intelektuální a zároveň modelované citem nikdy neumdlévajícím, pracovala mnohonásobná zkušenost dlouhého života, dodávajíc jí znaků nezapomenutelně bolestných i pevných.

A přece tato duševní fysiognomie světového pansofisty a českobratrského panharmonika z pozdního období leŠten~kého i z amsterodámských let byla v podstatě hotova již v době, kdy muž nedávno třicetiletý se odhodlával za urputného nátlaku politických událostí opustiti vlast a přenésti za české a moravské hranice činnost slovesnou, školskou i církevní. Jíž tehdy na začátku třicetileté války proniknut byl starostlivý pozorovatel řítících se dějů ve vojenských táborech i v síních diplomatů bolestným přesvědčením o kmitavé vrátkosti veškerých běhů lidských a bezpečil se, že proti jejich nerozumně překotnému střídání lze se obrniti leda neoblomnou důvěrou nadpřirozených kořenů v konečné uspořádání světa podle nekonečně moudrého úra.dku Hospodinova, který vnáší mravní řád do zmatku věcí; ano, klíčila v něm jíž jistota chiliastova, že Bůh, stejně jako v Starém zákoně, bezprostředně 'zakročí, kdyby se bezpráví příliš vršilo nad řádem etickým. Stál teprve na prahu svých studií, záměrů a osnov encyklopedických, a již šeřil se v jeho duši, napojené vědami humanistickými a moudrostí reformační, resignovaný názor, že všecko rozumové poznání, vyzískané metodami sebe přesnějšími a sestrojené v jednotný celek syntesou sebe odvážnější, zůstane potud nedokonalým zlomkem bortícím se na sypké půdě, pokud nepřistoupí jako ucelovatel a obnovitel nadpřirozený prvekzjevení, náboženského vnuknutí a nadrozumovéjistoty. Sotva se

45

[na začátek stránky]