Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 41

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SENECA:

Bene sperando et male habendo transit vita mortalium.

Mezi čekáním dobrého a okoušením zlého přebíhá život lidský.

DA VID NA PROTI TOMU: ŽAL. 73, v. 26.

Ač tělo i srdce mé hyne, skála však srdce mého a díl můj jest Bůh na věky.

A APOŠTOL: 1. KŮR. 15, v. 19.

Jestliže toliko pro tento život doufáme v Krista, nejbídnější jsme z lidí.

EFEZ. 2, V. 5. 6.

Ale Bůh nás mrtvé v hříších spolu s Kristem vzkřísiv, posadil na nebesich v Kristu Ježíši.

Protož: Bud že živi jsme, neb umíráme, Páně jsme. (Rím. 14, v. S.) Oblibujfce však raději vyjíti z těla a přijíti ku Pánu, a usilujíce, i tu pohostinu jsouce i z těla se berouce, líbiti se jemu. (2. Kor. 5, v.'S.)

Zde jest víra a trpělivost svatých. (Zjev. I;. v. 10.) Blahoslavení, kteřlž v Pánu umírají; nebo Duch káže jim odpočinouti

od prací. (Kap. 14, v. 1;.)

A tak již ani smrt, ani život, ani anje1é, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci. ani budoucí. ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli Jiné stvoření nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž

jest v Kristu Ježíši, Pánu našem. (Řím. 8, v. ;8. ;9.)

AMEN

[na začátek stránky]