Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 39

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

81. Tu zavírám a konec činím mého s vámi se žehnání, ó ostatkové církve filadelfitské (to jest milobratrské), v tom summu všeho zavíraje : Trvejte v milování Božím a společném, dokud vás trvá. Dokazujte Bohu i sobě věrnosti, pokud vás co pozůstává, koncem jíž aspoň napravujíce a na první opuštěnou lásku se navracujíce (Zjev. 2, 4. a 3, 7.). Čtěte Písma S. ustavičně (opatřil sem to s pomocí milého Boha, že všeho jádro pospolu máte v Manuálníku), modlte se ustavičně, chvalte Pána ustavičně (i zpěvy chval Božích vám posílám), bojujíce o víru jednou danou svatým (Jud. v. 3.). Bojovali ste posavad, i dobojujtežl Běželiste, doběhnětežlV íru ste chovali, dochovejtež, abyšte korunu spravedlnosti přijali, kterouž vám i mně i všechněm milujícím příchod jeho dá z milosti v onen den spravedlivý soudce (2. Tim. 4, v. 7.), v jehož ruce poroučím ducha svého i vašeho, co více vám již poroučeti nemaje. On -budiž s vámi a posilujž vás, a vysvobozuj od každého skutku zlého a zachovej k království 'svému nebeskému. Jemuž sláva na věky věků, Amen. (2. Tim.4, v. 17.)

Psáno u západního moře, kamž mne od vás vzdálil Pán, při konci měsíce března léta 1660.

Váš až do hrobu

a při vzkříšení a na věky

K. J. A. K.

[na začátek stránky]