Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 38

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

umíraje, tebe také, matko milá, Jednoto, umírati vidím, sebe i tebe Bohu tomu, který! ,i mrtvé křísí, s Abrahamem poroučej e (Žid. 11, v .19.). Aniž proto, že já, poslední na ten čas vrátný tvůj,posobědvéřezavírám,tyzavřínabudeš,abyzhrobusvého vyjíti nemohla, ale tím více se při tobě sláva moci Boží zjeví; když i upadši povstaneš a umřevši ožiješ. Říkej jen směle s onou starou církví: Neraduj se ze mne, nepřítelkyně má, že sem upadla, neboť vstanu zase. Sedímť v temnostech, ale mi svítí Hospodin. Zůřivost Hospodinovu ponesu, nebo sem proti němu hřešila; až se vždy zasadí o mou při a mne zastane. Vyvedeť mne na svět10a budu viděti spravedlnost jeho. Uzříť to nepřítelkyně má a při~ryje ji hanba etc., když sama rozšlapána bude jako bláto na ulicích etc. (Mich. 7, v. 8. etc.)

79. Klesltě sic stánek Davidů nyní, aleťjej zase zdvíhne Hospodin a zahradí mezery jeho a zbořeniny jeho opraví a vzdělá Jej jako za dnů starodávních, aby (ostatkové) dělili dědictví se všechněmi národy, nad nimiž Jméno Hospodinovo vzýváno (Amos 9,12.). I bude náš také pád jiným ku povstání: a umoření seménka našeho jiným k životu; a utonutí Jonáše našeho Ninivitským ku pokání.

80. Vesele tedy hlavy pozdvihuj, i v potupě své nyní ležící Jezukristova církvH Živ jest Pán tvůj, i ty živa budeš (Jan 14, v. 19.). Zpívalas posavad: Není, kdo by bojoval za nás,jedině ty sám, Pane Bože náš; ales, co zpíváš, nerozuměla, ažs pak skutkem, že nebylo spomožení v lidech, poznala. Protož se tě ujme sám Slitovník tvůj (Iz. 54, v. 10.). Vidělas posavad rohy, kteříž tě trkali, ale již také uzříš kováře Boží, kteříž je srážeti budou (Zach~ 1.). Lekalas se Faraona za tebou 'se shánějícího, aleť ho již uzříš na břeh vyvrženého, jen sobě stroj písničku Mojžíšovu a Beránkovu (2. Mojž. 15, Zjev. 15.).

38

[na začátek stránky]