Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 37

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

proto jeltě co trpěti, trpte, vědouce, že tatáf utrpení všecko bratrstvo, které! po světě jest, obkličují (1. Petr 5, 9.). Zvláště v nynějším ostatním lelmy a draka k sežrání všech hrc:ihl rozedření, kdež vám všlckni po světě k Bohu volati srdečně pomáhají, a Bltb vyslyší, že vojsko bojující modlitbami zvítězi. Nebo jakož ne od meče padl Ama1ech, ale od pozdvihování rukou Mojžíšových, Hur a Aronových (2. Mojž. 17, 11.), a od zvuku trub Božích podvráceno }erichoQoz. 6, v. 20. ),jako i Madlánitf (Soud. 7.) a Moábiti s Amonitskými od hlasu zpěváků Božích (2. Paral. 20, v. 22. etc.), tak i tuto bude, když čas skutků Božích přijde.

76. Aniž tomu ostatní toto církve zemdlení co překazí, nýbrž napomůže; protože ne lidskou sílou a mocí pomoc církvi přichází, ale duchem Hospodinovým, milost, milost činícím (Zach. 4, 6. 7.). Příkladové to ukazují.

77. Nemohl Gedeon zvítěziti, dokud vojsko veliké třidceti tisíců měl; musel jich větší díl rozpustiti, a i ty opět, až jich maličko zůstalo, a i ti bez kopí a zbroje, s pochodněmi jen a trubami. A však od moci zvuku: meč Hospodinů a Gedeonůl padla všecka moc nepřátelská (Soud. 6, a 7.). Aniž knížat FiHstýnských zbíti mohl Samson, než až od nich jat, svázán, zemdlen byl (Soud. 16.). Nechme tedy Bohu cest jeho ; kterýž bude-li chtíti i skrze zemdlené, skažené, v nic obrácené moc svou prokázati, aby pozůstalí na Sionu byli jako rekové pošlapávající do bláta etc. (Zach. 10, v. 5. 6. 7.), žádný ruce jeho neubráni. Pakli bude chtíti, nás již nechaj e, užiti jiných, všecko dobře, když jen sláva jeho nezůstane v potupě,jakož nezůstane na věky věků.

78. A protož já se nic nad tím příliš nekormoutím, že sám

37

[na začátek stránky]